NATO vyjadrilo podporu Zmluve o otvorenom nebi

Člen­ské kra­ji­ny Seve­ro­at­lan­tic­kej alian­cie vyjad­ri­li v pia­tok plnú pod­po­ru Zmlu­ve o otvo­re­nom nebi. Záro­veň kri­ti­zo­va­li Rus­ko za leto­vé reštrik­cie, kto­ré sú pod­ľa nich v roz­po­re s tou­to medzi­ná­rod­nou zmlu­vou.

Ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump vo štvr­tok ozná­mil zámer odstú­piť od tej­to dôle­ži­tej zmlu­vy, umož­ňu­jú­cej vyko­ná­vať pries­kum­né lety nad úze­mím sig­na­tár­skych kra­jín. Trump pri­tom obvi­nil Rus­ko z poru­šo­va­nia jej usta­no­ve­ní.

„Sme pev­ne odhod­la­ní zacho­vať účin­nú medzi­ná­rod­nú kon­tro­lu zbra­ní, odzb­ro­je­nia a neší­re­nia jad­ro­vej výzb­ro­je. Zho­du­je­me sa na tom, že všet­ky sig­na­tár­ske štá­ty Zmlu­vy o otvo­re­nom nebi musia plne imple­men­to­vať všet­ky svo­je záväz­ky a povin­nos­ti,” uvá­dza sa vo vyhlá­se­ní gene­rál­ne­ho tajom­ní­ka NATO Jen­sa Stol­ten­ber­ga.

Vyhlá­se­nie bolo vyda­né po mimo­riad­nej piat­ko­vej schôdz­ke veľ­vys­lan­cov člen­ských štá­tov NATO, zvo­la­nej v reak­cii na Trum­po­vo vyjad­re­nie.

Pod­ľa spo­jen­cov z NATO Rus­ko už dlhé roky zmlu­vu rešpek­tu­je len selek­tív­ne a uplat­ňu­je leto­vé reštrik­cie, kto­ré s ňou nie sú zlu­či­teľ­né. Okrem iné­ho obme­dzu­je lety nad svo­jou pobalt­skou exklá­vou Kali­nin­grad a v oblas­ti pozdĺž rus­ko-gru­zín­skych hra­níc.

Člen­ské kra­ji­ny NATO vyjad­ri­li v tom­to sme­re pri­pra­ve­nosť na dia­lóg s Rus­kom, kto­rý by umož­nil návrat Mos­kvy k plnej imple­men­tá­cii zmlu­vy. Zdô­raz­ni­li tiež, že čle­no­via Alian­cie zmlu­vu bez výni­miek dodr­žu­jú.

Rus­ko obvi­ne­nia z nedo­dr­žia­va­nia zmlu­vy odmie­ta a tvr­dí, že je pri­pra­ve­né jej usta­no­ve­nia napriek Trum­po­vým vyjad­re­niam naďa­lej rešpek­to­vať.

Zmlu­va o otvo­re­nom nebi nado­bud­la účin­nosť v roku 2002 a je vní­ma­ná ako dôle­ži­tý nástroj medzi­ná­rod­nej kon­tro­ly zbro­je­nia. Umož­ňu­je, aby armá­da jed­nej kra­ji­ny vyko­na­la urči­tý počet neozb­ro­je­ných pries­kum­ných letov nad úze­mím inej kra­ji­ny. Pod­pí­sa­lo ju 35 kra­jín sve­ta.

K ofi­ciál­ne­mu odstú­pe­niu USA od zmlu­vy by malo dôjsť o šesť mesia­cov. Donald Trump však naz­na­čil, že by toto roz­hod­nu­tie mohol ešte pre­hod­no­tiť, ak by Mos­kva zača­la Zmlu­vu o otvo­re­nom nebi opäť plne dodr­žia­vať.

Zdroj:tasr