NATO pozastavilo výcvik v Iraku. Slovenskí vojaci čakajú na rozkazy

NATO po zabi­tí irán­ske­ho gene­rál­ma­jo­ra Káse­ma Solej­má­ní­ho poza­sta­vi­lo svo­je výcvi­ko­vé misie v Ira­ku. Sied­mi slo­ven­skí voja­ci pôso­bia­ci v kra­ji­ne aktu­ál­ne čaka­jú na roz­ka­zy a prí­pad­ne stia­hnu­tie z Ira­ku.

Misia NATO v Ira­ku, na kto­rej sa zúčast­ňu­je nie­koľ­ko sto­viek voja­kov, posky­tu­je výcvik tamoj­ším vlád­nym bez­peč­nost­ným silám na žia­dosť vlá­dy v Bag­da­de. Cie­ľom je zabrá­niť návra­tu extré­mis­tic­kej orga­ni­zá­cie Islam­ský štát (IS).

„Misia NATO pokra­ču­je; výcvi­ko­vé akti­vi­ty sú však v súčas­nej dobe poza­sta­ve­né,” pove­dal hovor­ca NATO Dylan Whi­te. Záro­veň potvr­dil, že gene­rál­ny tajom­ník NATO Jens Stol­ten­berg pro­stred­níc­tvom tele­fó­nu hovo­ril s ame­ric­kým mini­strom obra­ny Mar­kom Espe­rom v súvis­los­ti s „nedáv­nym vývo­jom”.

Vojen­ská koalí­cia pod vede­ním Spo­je­ných štá­tov, kto­rá pomá­ha irac­kým silám bojo­vať pro­ti extré­mis­tom z orga­ni­zá­cie Islam­ský štát (IS), takis­to z bez­peč­nost­ných dôvo­dov obme­dzi­la roz­sah svo­jich ope­rá­cií v Ira­ku.

Pod­ľa vyjad­re­ní MO SR sú slo­ven­skí voja­ci, kto­rí pôso­bia v Ira­ku, v poriad­ku a plne pri­pra­ve­ní na prí­pad­nú eva­ku­áciu. O ďal­šom postu­pe roz­hod­ne Seve­ro­at­lan­tic­ká rada na pon­del­ko­vom (6.1.) zasad­nu­tí.

“O situ­ácii sme pra­vi­del­ne infor­mo­va­ní, samoz­rej­me pla­tí, že bez­peč­nosť našich voja­kov je pre nás na 1. mies­te,” zdô­raz­nil minis­ter obra­ny SR Peter Gaj­doš.

Ame­ri­ča­nia zabi­li pro­mi­nent­né­ho gene­rá­la

Veli­teľ špe­ciál­nych jed­no­tiek Kuds irán­skych revo­luč­ných gárd Kásem Solej­má­ní a ďal­ší prí­sluš­ní­ci Ľudo­vých mobi­li­zač­ných síl (PMF) pod­po­ro­va­ných Irá­nom priš­li o život v pia­tok počas letec­ké­ho úto­ku USA v blíz­kos­ti letis­ka v Bag­da­de. Kon­voj osob­ných áut zasiah­li rake­ty z diaľ­ko­vo ria­de­né­ho dro­nu.

Táto uda­losť prud­ko zvý­ši­la napä­tie na Blíz­kom výcho­de, pri­čom irán­ski pred­sta­vi­te­lia pri­sľú­bi­li dôraz­nú „odpla­tu”.

Solej­má­ni pat­ril k pro­mi­nent­ným gene­rá­lom irán­ske­ho reži­mu a bol pova­žo­va­ný za fak­tic­kú dvoj­ku kra­ji­ny. Na sta­ros­ti mal všet­ky zahra­nič­né ope­rá­cie irán­skej armá­dy od Liba­no­nu, Sýriu, Jemen až po Irak. Režim ho čas­to využí­val aj na pro­pa­gan­dis­tic­ké úče­ly.

Pri úto­ku zahy­nul aj gene­rá­lov syno­vec, kto­rý ria­dil ope­rá­cie liba­non­ské­ho hnu­tia Hiz­bal­láh naj­mä pro­ti Izra­e­lu.

Spo­je­né štá­ty ame­ric­ké zara­di­li pred pol rokom irán­skej revo­luč­né gar­dy medzi tero­ris­tic­ké orga­ni­zá­cie a Solej­má­ni ako ich veli­teľ pat­ril medzi naj­hľa­da­nej­sích tero­ris­tov.