NATO plánuje z Afganistanu stiahnuť 4000 vojakov

Seve­ro­at­lan­tic­ká alian­cia má v plá­ne výraz­ne zní­žiť svo­ju vojen­skú prí­tom­nosť v Afga­nis­ta­ne, a to zo 16.000 na 12.000 voja­kov. Pre tele­ví­ziu ZDF to pove­dal gene­rál­ny tajom­ník NATO Jens Stol­ten­berg.

„Ces­ta k mie­ru bude dlhá a namá­ha­vá, pre­to všet­ko, čo v Afga­nis­ta­ne uro­bí­me, bude závi­sieť od pod­mie­nok,” pove­dal Stol­ten­berg v Bru­se­li po tom, čo Spo­je­né štá­ty uzav­re­li s afgan­ským mili­tant­ným hnu­tím Tali­ban doho­du, kto­rej súčas­ťou je postup­né stia­hnu­tie ame­ric­kých síl z Afga­nis­ta­nu.

„Musí­me sa pre­sved­čiť, že Tali­ban dodr­žia­va záväz­ky vyplý­va­jú­ce z tej­to zmlu­vy,” zdô­raz­nil Stol­ten­berg. Pri­bliž­ne polo­vi­ca zo 4000 voja­kov, kto­rí sa z Afga­nis­ta­nu majú stiah­nuť, budú prí­sluš­ní­ci ozb­ro­je­ných síl Spo­je­ných štá­tov, ostat­ní budú z iných člen­ských štá­tov Alian­cie, dodal Stol­ten­berg.

Voj­ská NATO sú v Afga­nis­ta­ne prí­tom­né od roku 2001. Úlo­hou súčas­nej nebo­jo­vej misie nato v Afga­nis­ta­ne je výcvik a finan­co­va­nie afgan­ských bez­peč­nost­ných síl. USA a Tali­ban pod­pí­sa­li v sobo­tu v katar­skej Dau­he doho­du, cie­ľom kto­rej je ukon­čiť 18 rokov trva­jú­cu voj­nu v Afga­nis­ta­ne. Na zákla­de doku­men­tu, o kto­rom obe stra­ny s pre­stáv­ka­mi roko­va­li viac než rok a pol, by sa mal začať odsun ame­ric­kých voja­kov z Afga­nis­ta­nu. Na vnút­ro­af­gan­ských roz­ho­vo­roch, kto­ré by sa moh­li konať v Osle, by išlo o dohod­nu­tie pod­mie­nok trva­lé­ho prí­me­ria medzi Tali­ba­nom a afgan­ským štá­tom. Toto prí­me­rie by malo byť násled­ne ozná­me­né spo­lu s doho­dou o poli­tic­kom časo­vom plá­ne pre Afga­nis­tan.