Prvý dron NATO dorazil na základňu v Taliansku

Seve­rot­lan­tic­ká alian­cia má naj­nov­šie vlast­né pries­kum­né dro­ny na kto­rých sa podie­ľa aj Slo­ven­sko. Prvé z pia­tich bez­pi­lot­ných lie­ta­diel NATO Allian­ce Ground Sur­ve­il­lan­ce (AGS) už pri­stá­lo  na svo­jej novej domov­skej základ­ni Sigo­nel­la v Talian­sku. NATO dro­ny plá­nu­je využí­vať na ochra­nu juž­nej hra­ni­ce.

„Vítam prí­chod prvé­ho lie­tad­la Allian­ce Ground Sur­ve­il­lan­ce v Sigo­nel­le. Toto doka­zu­je, že NATO je odhod­la­né moder­ni­zo­vať Alian­ciu a inves­to­vať do posky­to­va­nia špič­ko­vých schop­nos­tí v pros­pech našej spo­loč­nej bez­peč­nos­ti, “uvie­dol gene­rál­ny tajom­ník NATO Jens Stol­ten­berg v Bru­se­li.

Lie­tad­lo vzliet­lo v stre­du (20. novem­bra 2019) z letec­kej základ­ne Palm­da­le v Kali­for­nii v USA o 10:00 miest­ne­ho času a pod­ľa plá­nu pri­sta­lo o 22 hodín neskôr na novej domov­skej základ­ni AGS v Talian­sku . Lie­tad­lo pri­jal gene­rál­ny ria­di­teľ agen­tú­ry pre dohľad nad pozem­ným sle­do­va­ním Alian­cie NATO (NAGSMA) Bri­ga­dier Gene­ral Vol­ker Samanns. Prí­tom­ní boli aj veli­te­lia ozb­ro­je­ných síl AGR bri­gád­ny gene­rál Phil­lip Ste­wart a ďal­ší vyš­ší úrad­ní­ci.

Prvý prie­voz­ný let AGS zo Spo­je­ných štá­tov do Talian­ska pred­sta­vu­je rea­li­zá­ciu kľú­čo­vé­ho nad­ná­rod­né­ho pro­jek­tu na obsta­ra­nie naj­mo­der­nej­ších zaria­de­ní.

AGS sa vyví­ja s význam­ný­mi prís­pev­ka­mi od 15 štá­tov alian­cie – Bul­har­ska, Čes­kej repub­li­ky, Dán­ska, Estón­ska, Nemec­ka, Talian­ska, Lotyš­ska, Lit­vy, Luxem­bur­ska, Nór­ska, Poľ­ska, Rumun­ska, Slo­ven­ska, Slo­vin­ska a Spo­je­ných štá­tov.

Pries­kum­né dro­ny nebu­dú pat­riť žiad­nej kra­ji­ne, ale budú kolek­tív­ne vlast­ne­né celou alian­ci­ou. Kaž­dá člen­ská kra­ji­na NATO bude mať prí­stup k úda­jom zís­ka­ným z AGS počas misií.

So svo­ji­mi základ­ný­mi prv­ka­mi je AGS navr­hnu­tý tak, aby spĺňal požia­dav­ky sta­no­ve­né Seve­ro­at­lan­tic­kou radou a SACEUR. Diaľ­ko­vo pilo­to­va­né lie­tad­lo AGS NATO RQ-4D je zalo­že­né na mode­le ame­ric­ké­ho letec­tva Block 40 Glo­bal Hawk.

Bolo jedi­neč­ne pris­pô­so­be­né požia­dav­kám NATO, aby posky­to­va­lo alian­cii naj­mo­der­nej­šie spra­vo­daj­ské, sle­do­va­cie a pries­kum­né kapa­ci­ty.

Zdroj:NATO