NATO nie je dokonalé, ale má zmysel, tvrdí štátny tajomník

Seve­ro­at­lan­tic­ká alian­cia (NATO) je stá­le fun­gu­jú­cou bez­peč­nost­nou orga­ni­zá­ci­ou. Hoci nie je doko­na­lá, člen­stvo v nej má zmy­sel. Zhod­li sa na tom štát­ny tajom­ník Minis­ter­stva obra­ny SR Róbert Ondrejc­sák a zástup­ca náčel­ní­ka Gene­rál­ne­ho štá­bu (GŠ) Ozb­ro­je­ných síl (OS) SR Josef Pokor­ný na štvr­t­ko­vej kon­fe­ren­cii „Bez­peč­nosť nie je samoz­rej­mosť”.

„NATO je ďale­ko v lep­šej kon­dí­cii, než sa o tom hovo­rí, a naj­mä je to zatiaľ naozaj jedi­ná orga­ni­zá­cia, kto­rá je schop­ná garan­to­vať bez­peč­nosť a obra­nu svo­jich čle­nov,” mys­lí si štát­ny tajom­ník. Vyru­šu­je ho, že kri­ti­ci Alian­cie nepo­nú­ka­jú žiad­ne kon­krét­ne návrhy jej alter­na­tí­vy.

Závä­zok inves­to­vať do obra­ny dve per­cen­tá HDP do kon­ca roka 2024 je pod­ľa Ondrejc­sá­ka dôle­ži­té dodr­žať. „Tie dve per­cen­tá nepla­tí­me do NATO ale­bo do neja­kej spo­loč­nej poklad­ni­ce, ale je to suma, kto­rú inves­tu­je­me do roz­vo­ja našich ozb­ro­je­ných síl,” zdô­raz­nil ako hlav­ný argu­ment. Spl­ne­ním záväz­ku tiež pod­ľa neho SR pod­po­rí svo­je posta­ve­nie v Alian­cii a uká­že, že berie svo­ju bez­peč­nosť váž­ne.

Zástup­ca náčel­ní­ka GŠ OS SR víta, že sa našla poli­tic­ká vôľa pod­po­ro­vať obra­nu dvo­mi per­cen­ta­mi. Vysvet­liť potre­bu inves­tí­cií bež­ným ľuďom pod­ľa neho nie je jed­no­du­ché. Podot­kol, že prí­sluš­ní­ci armá­dy čas­to býva­jú kon­fron­to­va­ní s roz­hod­nu­tia­mi, kto­ré uro­bi­lo minis­ter­stvo a poli­ti­ci.

Európ­ska armá­da pod­ľa Ondrejc­sá­ka v súčas­nos­ti nie je reál­na. „Nie sú na to pros­tried­ky ani poli­tic­ká vôľa v Euró­pe,” hovo­rí. Spo­chyb­ňu­je aj potre­bu ďal­šej obran­nej orga­ni­zá­cie. Išlo by pod­ľa neho o dup­li­cit­nú štruk­tú­ru k NATO. Pokor­ný v tej­to súvis­los­ti uvie­dol, že by trva­lo roky až deká­dy, kým by sa Európ­ska únia dopra­co­va­la v oblas­ti obra­ny na úro­veň Alian­cie.

Ondrejc­sák pri­po­me­nul, že SR je aktív­na aj v iných obran­ných ini­cia­tí­vach, naprí­klad v Stá­lej štruk­tú­ro­va­nej spo­lu­prá­ci (PESCO). Jed­nou zo základ­ných požia­da­viek SR pri zro­de tej­to orga­ni­zá­cie pod­ľa neho bolo, že PESCO nebu­de fun­go­vať ako alter­na­tí­va k NATO. Má byť nástro­jom na európ­sku spo­lu­prá­cu a posil­ne­nie kon­krét­nych spô­so­bi­los­tí.

Zdroj:TASR