NATO našlo svoj piaty elemement – vesmír

Ves­mír bude nový obran­ný pries­tor pre Seve­ro­at­lan­tic­kú alian­ciu. Zhod­li sa na tom v stre­du minis­tri zahra­nič­ných vecí člen­ských kra­jín NATO. Ves­mír tak bude pia­ty ope­rač­ný pries­tor pre NATO pop­ri vzdu­chu, zemi. mori a kyber­pries­to­ru.

Pod­ľa slo­ven­ské­ho minis­tra zahra­nič­ných vecí Miro­sla­va Laj­čá­ka toto roz­hod­nu­tie zais­tí koor­di­ná­ciu, spo­ľah­li­vosť komu­ni­kač­ných sys­té­mov, včas­né­ho varo­va­nia a navi­gá­cie vo ves­mí­re, keď­že sa v ňom anga­žu­je stá­le viac akté­rov, vrá­ta­ne súkrom­ných kor­po­rá­cií.

Pod­ľa gene­rál­ne­ho tajom­ní­ka NATO Jen­sa Stol­ten­ber­ga sa teraz otvo­ria dve­re pre nové požia­dav­ky NATO voči člen­ským kra­jín. „Stra­te­gic­ký plá­no­va­či NATO odte­raz budú môcť žia­dať od jed­not­li­vých kra­jín, aby poskyt­li Alian­cii svo­je spô­so­bi­los­ti ako naprí­klad urči­tý čas v sate­lit­nej komu­ni­ká­cii,” upres­nil v uto­rok Stol­ten­berg.

Ďal­šou témou stret­nu­tia boli aj ďal­šie vzťa­hy NATO s Rus­kou fede­rá­ci­ou. Minis­tri súhla­si­li naprí­klad s tým, že by sa mala posil­niť bez­peč­nosť Čier­ne­ho mora, kde ope­ru­je prá­ve Rus­ko. V blíz­kej budúc­nos­ti by sa NATO malo zame­rať aj na vzťa­hy posil­ňu­jú­cej Číny a efek­tív­nej­šiu regu­lá­ciu obcho­du so zbra­ňa­mi.

Laj­čák: NATO je sil­né vďa­ka demok­ra­cii

Na stret­nu­tí v Lon­dý­ne zastu­po­val Slo­ven­sko minis­ter zahra­nič­ných vecí Miro­slav Laj­čák. Ten záro­veň vyhlá­sil, že aktu­ál­ne sa uka­zu­je, že NATO je schop­né sa rých­lo meniť pod­ľa glo­bál­nej situ­ácie. „Poku­sy o roz­vrat bez­peč­nost­nej archi­tek­tú­ry zalo­že­nej na rešpek­to­va­ní dohod­nu­tých pra­vi­diel sú výzvou pre hod­no­to­vú komu­ni­tu, kto­rú pred­sta­vu­je NATO. Alian­cia sa spo­ľah­li­vo adap­tu­je na menia­ce sa bez­peč­nost­né pro­stre­die a na budú­ce výzvy. Deje sa tak v rám­coch nevy­hnut­nej otvo­re­nej a úprim­nej dis­ku­sie, bez kto­rej nie je mož­né dosiah­nuť kon­sen­zus. Je to sil­ná strán­ka a nie prob­lém NATO, ako to radi pre­krú­ca­jú naši opo­nen­ti,“ uvie­dol Laj­čák.