Vstup Severného Macedónska do NATO už ratifikovali všetky členské krajiny

Slo­ven­ská repub­li­ka pri­ja­la s veľ­kým pote­še­ním sprá­vu, že pro­to­kol o pri­stú­pe­ní Seve­ro­ma­ce­dón­skej repub­li­ky k Seve­ro­at­lan­tic­kej zmlu­ve bol po utor­ňaj­šom jed­no­znač­nom hla­so­va­ní v Sená­te Špa­niel­ske­ho krá­ľov­stva rati­fi­ko­va­ný národ­ný­mi par­la­ment­mi všet­kých člen­ských kra­jín. Defen­ce News o tom infor­mo­val tla­čo­vý odbor Minis­ter­stva zahra­nič­ných vecí a európ­skych zále­ži­tos­tí (MZVa­EZ) SR.

Roz­ší­re­nie NATO o 30. čle­na je potvr­de­ním fak­tu, že Seve­ro­at­lan­tic­ká alian­cia je zhmot­ne­ním záväz­ku zdie­ľať hod­no­ty a spo­loč­nú budúc­nosť trans­at­lan­tic­ké­ho spo­lo­čen­stva štá­tov, je naďa­lej naje­fek­tív­nej­ším spô­so­bom zaru­če­nia bez­peč­nos­ti a obra­ny pre obča­nov jej člen­ských kra­jín a pre­tr­vá­va záu­jem kra­jín stať sa jej čle­nom. Roz­ši­ro­va­nie posil­ňu­je NATO a postup­ne pris­pie­va k udr­žia­va­niu bez­peč­nos­ti pre viac ako miliar­du oby­va­te­ľov Euró­py a sever­nej Ame­ri­ky, uvie­dol tla­čo­vý odbor.

Sever­né Mace­dón­sko sa o nie­koľ­ko dní sta­ne plno­hod­not­ným čle­nom NATO na zákla­de slo­bod­né­ho roz­hod­nu­tia svo­jich obča­nov. Vstup Sever­né­ho Mace­dón­ska do NATO je zavŕ­še­ním pro­ce­su, v kto­rom his­to­ric­ká doho­da z Pre­spa v júni 2018 pred­sta­vu­je zásad­ný sta­veb­ný kameň sta­bi­li­ty a mie­ru a je prí­kla­dom urov­ná­va­nia cit­li­vých otá­zok minu­los­ti aj pre iné čas­ti sve­ta, dodal tla­čo­vý odbor MZVa­EZ SR.

Zdroj:MZVaEZ