Úrady OSN vlani napadli hekeri

Zastú­pe­nia Orga­ni­zá­cie Spo­je­ných náro­dov vo Vied­ni a v Žene­ve sa sta­li ešte v polo­vi­ci minu­lé­ho roka ter­čom roz­siah­le­ho kyber­ne­tic­ké­ho úto­ku, spô­so­be­niu väč­ších škôd sa však poda­ri­lo zabrá­niť. Rakús­ka tla­čo­vá agen­tú­ra APA a sta­ni­ca ORF o tom infor­mo­va­li s odvo­la­ním sa na stre­daj­šie vyjad­re­nie hovor­cu OSN Stép­ha­na Dujar­ri­ca.

Útok ohro­zil cen­trál­nu infra­štruk­tú­ru dot­knu­tých inšti­tú­cií a pri­stu­pu­je sa k nemu veľ­mi váž­ne, pove­dal Dujar­ric pod­ľa úda­jov pre­vza­tých z agen­tú­ry Reuters. Chú­los­ti­vé dáta ani iné dôver­né infor­má­cie však heke­ri neuko­ris­ti­li.

Pôvod­cov úto­ku pod­ľa hovor­cu nebo­lo mož­né jed­no­znač­ne vypát­rať, s urči­tos­ťou však boli „veľ­mi dob­re vyba­ve­ní”. „Nebez­pe­čen­stvo ďal­ších úto­kov pre­tr­vá­va. OSN den­ne odha­ľu­je úto­ky naj­rôz­nej­ších kva­li­ta­tív­nych stup­ňov a rea­gu­je na ne,” dodal.

Na pre­lo­me rokov zazna­me­na­lo závaž­ný kyber­ne­tic­ký útok na svo­je sys­té­my aj rakús­ke minis­ter­stvo zahra­nič­ných vecí, pri­po­me­nu­la v tej­to súvis­los­ti ORF.

Kon­com roka 2016 bola ter­čom také­ho­to úto­ku zase Orga­ni­zá­cia pre bez­peč­nosť a spo­lu­prá­cu v Euró­pe (OBSE) so síd­lom vo Vied­ni.

Čítaj­te tiež Zamest­nan­ci OSN majú záká­za­né pou­ží­vať What­sApp. Nie je bez­peč­ný

Zdroj:TASR