Grécko rozširuje obrannú spoluprácu s USA

Gréc­ky par­la­ment vo štvr­tok schvá­lil aktu­ali­zo­va­nú gréc­ko-ame­ric­kú zmlu­vu o obran­nej spo­lu­prá­ci (MDCA), kto­rá ame­ric­kej armá­de umož­ňu­je využi­tie vojen­ských zaria­de­ní na úze­mí Gréc­ka. Ako infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP, v cen­tre Atén pro­ti rati­fi­ko­va­niu MDCA pro­tes­to­va­li komu­nis­tic­kí, ľavi­co­ví a pro­ti­voj­no­ví demon­štran­ti.

Aktu­ali­zo­va­ná zmlu­va vychá­dza z doku­men­tu pod­pí­sa­né­ho v roku 1990, keď gréc­ku vlá­du vie­dol otec súčas­né­ho pre­mi­é­ra Kyria­ko­sa Mit­so­ta­ki­sa.

Ame­ric­ká armá­da na zákla­de toh­to doku­men­tu smie pou­ží­vať vojen­ské zaria­de­nia v Gréc­ku, vrá­ta­ne letísk Lari­sa a Ste­fa­no­vi­kio, a využí­vať ich na výcvik, tan­ko­va­nie, dočas­nú údrž­bu, skla­do­va­nie a rea­go­vať odtiaľ na núdzo­vé situ­ácie.

Aktu­ali­zo­va­nú zmlu­vu pod­pí­sal v októb­ri roku 2019 počas svo­jej náv­šte­vy v Gréc­ku ame­ric­ký minis­ter zahra­nič­ných vecí Mike Pompeo.

Gréc­ky minis­ter obra­ny Nikos Pana­jo­to­pu­los vo štvr­tok pred poslan­ca­mi gréc­ke­ho par­la­men­tu vyhlá­sil, že „táto doho­da je pros­peš­ná pre štát­ne záuj­my” Gréc­ka.

Dodal, že ame­ric­ké sily by pod­ľa oča­ká­va­nia mali inves­to­vať viac ako 12 mili­ó­nov eur do letec­kej základ­ne Lari­sa a pri­bliž­ne šesť mili­ó­nov eur do čas­ti ame­ric­kej námor­nej základ­ne Suda na Kré­te.