NATO bude v operáciách využívať komunikačné technológie od Slovákov

Seve­ro­at­lan­tic­ká alian­cia (NATO) bude v ope­rá­ciách využí­vať komu­ni­kač­né tech­no­ló­gie od Slo­vá­kov. Spo­loč­nosť Ali­ter Tech­no­lo­gies totiž vyhra­la súťaž na dodáv­ku infor­mač­ných a komu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií pre sys­tém Com­mu­ni­ca­ti­ons Gate­way Shel­ters v NATO Com­mu­ni­ca­ti­on and Infor­ma­ti­on Agen­cy. Zákaz­ka má hod­no­tu 5,5 mili­ó­na eur bez dane z pri­da­nej hod­no­ty. Infor­mo­val o tom gene­rál­ny ria­di­teľ Ali­ter Tech­no­lo­gies Peter Dostál.

Sys­tém Com­mu­ni­ca­ti­ons Gate­way Shel­ters slú­ži na pod­po­ru úloh vele­nia a ria­de­nia na stra­te­gic­kej úrov­ni NATO a nasa­dzu­je sa do ope­rá­cií na pod­po­ru mno­ho­ná­rod­ných spo­loč­ných ope­rač­ných zosku­pe­ní Alian­cie. Zjed­no­du­še­ne pove­da­né, sys­tém od spo­loč­nos­ti Ali­ter Tech­no­lo­gies navzá­jom pre­pá­ja vyso­ko­za­bez­pe­če­né komu­ni­kač­né sys­té­my. „Pre našu spo­loč­nosť je česť, že môže­me aj my pris­pieť k napĺňa­niu cie­ľov zabez­pe­če­nia kolek­tív­nej obra­ny člen­ských štá­tov vrá­ta­ne Slo­ven­ska,” uvie­dol Dostál.

Ali­ter Tech­no­lo­gies je tech­no­lo­gic­ká spo­loč­nosť, kto­rá sa zaobe­rá rie­še­nia­mi na pod­po­ru krí­zo­vé­ho ria­de­nia vojen­ské­ho a nevo­jen­ské­ho cha­rak­te­ru, IKT infra­štruk­tú­rou a bez­peč­nos­ťou. S NATO už má pod­pí­sa­ných viac ako dve desiat­ky kon­trak­tov. Je dodá­va­te­ľom aj pre veľ­ké nad­ná­rod­né spo­loč­nos­ti v oblas­ti obran­né­ho a bez­peč­nost­né­ho prie­mys­lu a silo­vé rezor­ty doma a v zahra­ni­čí.

Slo­ven­ská fir­ma spo­lu­pra­co­va­la aj na pries­kum­noum prog­ra­me Allian­ce Ground Sur­ve­il­lan­ce (AGS). Sys­tém AGS je jed­ným z naj­väč­ších prog­ra­mov Seve­ro­at­lan­tic­kej alian­cie. Ide o pries­kum­ný prog­ram zalo­že­ný na pia­tich bez­pi­lot­ných lie­ta­diel vyro­be­ných v USA. Prog­ram AGS má základ­ňu v talian­skom mes­te Sigo­nel­la. O prog­ra­me sme písa­li tu.

 

Zdroj:tasr