Napätie v Iraku sa stupňuje. USA vyzvali svojich občanov, aby opustili krajinu

Spo­je­né štá­ty ame­ric­ké na prí­kaz pre­zi­den­ta Donal­da Trum­pa zlik­liv­do­va­li v Bag­da­de irán­ske­ho gene­rá­la Gáse­ma Solej­má­ní­ho, veli­te­ľa špe­ciál­nych jed­no­tiek Quds Irán­skych revo­luč­ných gárd. Tie aktu­ál­ne pôso­bia v Ira­ku pro­ti vlád­nym jed­not­kám a ame­ric­kým silám. Pen­ta­gon potvr­dil, že ho zabi­li pri letec­kom úto­ku na kon­voj pri bag­dad­skom letis­ku. Vzhľa­dom na ostrú reak­ciu Irá­nu, ame­ric­ká vlá­da výzva­la všet­kých svo­jich obča­nov, aby okam­ži­te opus­ti­li Irak.

Minis­ter­stvo obra­ny USA uvied­lo, že Solej­má­ní aktív­ne roz­ví­jal plá­ny na úto­ky pro­ti ame­ric­kým dip­lo­ma­tom v Ira­ku a celom regi­ó­ne. Solej­má­ní­ho tiež obvi­ni­lo z toho, že sch­va­ľo­val úto­ky pro­ti veľ­vys­la­nec­tvu Spo­je­ných štá­tov v Bag­da­de začiat­kom toh­to týžd­ňa.

Pod­ľa vyhlá­se­nia Pen­ta­gó­nu mal útok na Solej­má­ní­ho „za cieľ odra­diť Irán od jeho plá­nov v budúc­nos­ti úto­čiť”.
Irac­kí pred­sta­vi­te­lia uvied­li, že pri úto­ku zahy­nul aj Abú Mah­dí al-Muhan­dis, zástup­ca veli­te­ľa Ľudo­vých mobi­li­zač­ných síl (PMF) pod­po­ro­va­ných Irá­nom. Pod­ľa mediál­ne­ho cen­tra PMF, vrchol­ní vojen­skí pred­sta­vi­te­lia zahy­nu­li pri ame­ric­kom letec­kom úto­ku namie­re­nom pro­ti ich vozid­lu ces­tou na letis­ko.

Ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump zo svo­jej dovo­len­ky v Palm Beach na Flo­ri­de situ­áciu neko­men­to­val, poslal však twe­et s ame­ric­kou vlaj­kou.


Smrť Solej­má­ní­ho a al-Muhan­di­sa pred­sta­vu­je poten­ciál­ny zlo­mo­vý bod na Blíz­kom výcho­de, a ak úto­ky zre­a­li­zo­va­li USA, zna­me­ná to radi­kál­nu zme­nu v ame­ric­kej poli­ti­ke voči Irá­nu po mesia­coch plných napä­tia.

Zdroj:TASR, AP, Reuters