Napätie sa stupňuje. Severná Kórea opäť strieľala

Sever­ná Kórea vo štvr­tok dva krát vystre­li­la do mora zatiaľ nezná­me pro­jek­ti­ly. Ozná­mi­la to juho­kó­rej­ská armá­da. Malo sa tak stať tri dni po delo­stre­lec­kom cvi­če­ní Sever­nej Kórey v blíz­kos­ti vzá­jom­ných hra­níc. O inci­den­te infor­mu­je agen­tú­ra AP.

Juho­kó­rej­ská armá­da vo svo­jom sta­no­vis­ku iba kon­šta­to­va­la, že stre­ly boli vypá­le­né z pro­vin­cie Juž­ný Hamg­jong a naďa­lej moni­to­ru­jú akti­vi­ty svoj­ho sever­né­ho suse­da pod vede­ním líd­ra komu­nis­tic­kej stra­ny Kim Čong Una.

V minu­los­ti sa uká­za­lo, že podob­né inci­den­ty boli tes­ta­mi balis­tic­kých rakiet. Iba pred mesia­com Sever­ná Kórea vyhlá­si­la, že zača­la so skúš­ka­mi „super­veľ­ké­ho” odpa­ľo­va­cie­ho zaria­de­nia.

Inci­dent pri­šiel iba dva dni po tom, čo juho­kó­rej­ská pobrež­ná stráž výstrel­mi z lode zasta­vi­la seve­ro­kó­rej­skú loď, kto­rá pre­kro­či­la námor­nú hra­ni­cu.

Aktu­ál­ne sa na Kórej­skom polo­stro­ve zvy­šu­je napä­tie medzi Sever­nou a Juž­nou Kóre­ou. Po nástu­pe nové­ho pre­zi­den­ta Juž­nej Kórey Mun Čä-ina dokon­ca doš­lo k his­to­ric­ké­mu stret­nu­tiu oboch líd­rov znep­ria­te­le­ných strán na ich spo­loč­nej hra­ni­ci.

Po vstu­pe USA a Donal­da Trum­pa do vzá­jom­ných roko­va­ní o odzb­ro­je­ní Sever­nej Kórey však dip­lo­ma­tic­ká nála­da upad­la a napriek opti­mis­tic­kým vyhlá­se­niam ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta je aktu­ál­ne na bode mra­zu.

Zdroj: AP