Nálet sýrskych síl usmrtil 33 tureckých vojakov, Ankara začala s odvetou

Na 33 sa zvý­šil počet turec­kých voja­kov, kto­rí priš­li o život počas štvr­t­ko­vé­ho letec­ké­ho úto­ku sýr­skych vlád­nych síl v pro­vin­cii Idlib na seve­ro­zá­pa­de Sýrie. Pri úto­ku utr­pe­lo zra­ne­nia 39 voja­kov, kto­rých ošet­ru­jú v turec­kých nemoc­ni­ciach. Infor­mo­val o tom v pia­tok ráno miest­ne­ho času guver­nér turec­kej pro­vin­cie Hatay ležia­cej neďa­le­ko hra­níc so Sýri­ou Rah­mi Dogan.

Ako napí­sa­la agen­tú­ra DPA, Turec­ko z úto­ku obvi­ňu­je sýr­sku vlá­du a pri­sľú­bi­lo jej odve­tu. „Na všet­ky zná­me cie­le sýr­skej vlá­dy úto­čia turec­ké vzduš­né a pozem­né sily,” pove­dal pod­ľa agen­tú­ry AP Fah­ret­tin Altun, hovor­ca turec­ké­ho pre­zi­den­ta Rece­pa Tay­y­i­pa Erdo­ga­na s tým, že ide o reak­ciu na zabi­tých turec­kých voja­kov. Čier­no-bie­le zábe­ry zachy­tá­va­jú­ce nále­ty na sýr­ske cie­le odvy­sie­la­li spra­vo­daj­ské sta­ni­ce turec­kej tele­ví­zie.

Altun pri­po­me­nul, že výsled­kom mimo­riad­ne­ho stret­nu­tia v súvis­los­ti so situ­áci­ou v Idli­be, kto­ré turec­ký pre­zi­dent Recep Tay­y­ip Erdo­gan zvo­lal vo štvr­tok po úto­ku na svoj pre­zi­dent­ský kom­plex v Anka­re, je, že „režim (sýr­ske­ho pre­zi­den­ta Bašá­ra) Asa­da je zod­po­ved­ný za zabi­tie sto­viek tisíc Sýr­ča­nov”. Altun vyzval medzi­ná­rod­né spo­lo­čen­stvo (naj­mä garan­tov tzv. astan­ské­ho mie­ro­vé­ho pro­ce­su), aby si plni­lo svo­je povin­nos­ti a zasta­vi­lo zlo­či­ny pro­ti ľud­skos­ti, kto­rých sa v Sýrii dopúš­ťa tamoj­ší režim.

Rus­ko, Turec­ko a Irán — ako garan­ti tzv. astan­ské­ho mie­ro­vé­ho pro­ce­su — v záve­reč­nom vyhlá­se­ní pri­sľú­bi­li pri­ja­tie kon­krét­nych opat­re­ní na ochra­nu civil­né­ho oby­va­teľ­stva v pro­vin­cii Idlib.

Pod­ľa úda­jov mimo­vlád­nej orga­ni­zá­cie Sýr­ske pozo­ro­va­teľ­ské cen­trum pre ľud­ské prá­va (SOHR) zahy­nu­lo vo štvr­tok počas nále­tov juhu Idli­bu naj­me­nej 34 turec­kých voja­kov.

Turec­ko zazna­me­na­lo vo štvr­tok v tej­to oblas­ti naj­vyš­ší počet úmr­tí svo­jich voja­kov za jeden deň, odke­dy Anka­ra po prvý raz vstú­pi­la do vojen­ské­ho kon­flik­tu v Sýrii v roku 2016. Od začiat­ku feb­ru­ára zahy­nu­lo v Idli­be naj­me­nej 50 turec­kých voja­kov, pri­po­me­nu­la agen­tú­ra AP.

Turec­ký minis­ter zahra­nič­ných vecí Mev­lüt Čavu­šog­lu tele­fo­nic­ky hovo­ril o aktu­ál­nej situ­ácii s gene­rál­nym tajom­ní­kom NATO Jen­som Stol­ten­ber­gom. Šéf NATO počas tele­fo­ná­tu „svoj­voľ­ný” letec­ký útok sýr­ske­ho reži­mu odsú­dil, ako vyhlá­sil v pia­tok jeho hovor­ca a vyzval na dees­ka­lá­ciu v Sýrii, uvied­la agen­tú­ra AFP. „Pán Stol­ten­berg odsú­dil pokra­ču­jú­ce svoj­voľ­né letec­ké úto­ky sýr­ske­ho reži­mu a jeho spo­jen­ca Rus­ka v pro­vin­cii Idlib a vyzval ich, aby ofen­zí­vu zasta­vi­li, rešpek­to­va­li medzi­ná­rod­né prá­vo a pod­po­ri­li úsi­lie OSN o mie­ro­vé rie­še­nie,” uvie­dol hovor­ca.

Erdo­ga­nov hovor­ca Ibra­him Kalin, kto­rý zastá­va význam­nú fun­kciu v zahra­nič­ných zále­ži­tos­tiach, vie­dol roz­ho­vo­ry s porad­com Bie­le­ho domu pre národ­nú bez­peč­nosť Rober­tom O’B­rie­nom.

Zdroj:TASR, CNN