NAKA tvrdí, že šéf vojenského spravodajstva získal miliónové majetky legálne

Vojen­ské spra­vo­daj­stvo dalo pre­ve­riť mili­ó­no­vé majet­ky svoj­ho ria­di­te­ľa Jána Bal­cia­ra. A nič zlé nenaš­li. Pod­ľa sta­no­vis­ka poli­caj­nej Národ­nej kri­mi­nál­nej agen­tú­ry (NAKA), kto­ré poskyt­lo minis­ter­stvo obra­ny, príj­my Bal­cia­ra a jeho man­žel­ky pre­vy­šu­jú jeho majet­ky. Teda pod­ľa nich zís­kal roz­siah­le majet­ky legál­ne.

Ján Bal­ciar vlast­ní roz­siah­le pozem­ky, nie­koľ­ko bytov ale aj apart­má­ny na Dono­va­loch v hod­no­te viac ako tri mili­ó­ny eur.

Pod­ľa MO SR Vojen­ské spra­vo­daj­stvo obdr­ža­lo od NAKA nasle­dov­né sta­no­vis­ko, v kto­rom kon­šta­tu­jú, že po pre­skú­ma­ní lis­tin­ných dôka­zov Bal­ciar zdo­kla­do­val pôvod svoj­ho majet­ku.

„Vyhod­no­te­ním lis­tin­ných pod­kla­dov a poli­caj­ným pre­ve­ro­va­ním bolo pre­uká­za­né, že príj­my Ing. Jána Bal­cia­ra a jeho man­žel­ky
v skú­ma­nom obdo­bí pre­vy­šo­va­li hod­no­tu nado­bud­nu­té­ho majet­ku,“ píše NAKA vojen­ské­mu spra­vo­daj­stvu.

Na roz­siah­ly maje­tok pro­fe­si­onál­ne­ho voja­ka dlho­do­bo upo­zor­ňu­je por­tál Aktuality.sk. Pod­ľa ich posled­né­ho odha­du aktu­ál­ne Bal­cia­rov maje­tok hod­no­tu tri mili­ó­ny eur.

Bal­ciar pod­ľa por­tá­lu vlast­ní luxus­ný byt v Bra­ti­sla­ve, 15 apart­má­no­vých domov na Táloch, apart­mán v Chor­vát­sku, Dom aj byt v Rimav­skej Sobo­re, či rôz­ne pozem­ky v obci Bys­trá.

Zoznam Bal­cia­rov­ho majet­ku pod­ľa por­tá­lu Aktuality.sk:

 

Nehnu­teľ­nosť Rok nado­bud­nu­tia Aktu­ál­na hod­no­ta Pôvod
15 apart­má­nov na Táľoch 2016 – 2017 1,8 – 2 mili­ó­ny € 12x dar, 3x kúpa
Apart­mán v chor­vát­skom Suko­ša­ne 2018 250 – 280-tisíc € ?
Byt v Ruži­no­ve (pre­da­ný v 2019) 2010 230-tisíc € kúpa
Byt v Rimav­skej Sobo­te 2015 60-tisíc € kúpa
Dom v Rimav­skej Sobo­te 2006 160-tisíc € kúpa
Dom vo Valas­kej 2008 110-tisíc eur kúpa
Poze­mok v Bys­trej 2015 150-tisíc eur dar – otec
Rozo­sta­va­ná cha­ta v NAPANT 2017 170 – 200-tisíc eur kúpa
Byt v Bra­ti­sla­ve (vlast­ní syn šéfa VS) 2018 210 – 250-tisíc eur dar – otec