Najviac hoaxov sa v roku 2021 týkalo ochorenia COVID-19

Dez­in­for­má­cie pred­sta­vu­jú pod­ľa polí­cie význam­nú bez­peč­nost­nú hroz­bu pre Slo­ven­skú repub­li­ku. Naj­viac hoaxov sa v roku 2021 týka­lo ocho­re­nia COVID-19. Zasa­ho­va­li všet­ky oblas­ti, kto­ré sa pria­mo či nepria­mo týka­li pokra­ču­jú­cej pan­dé­mie. V onli­ne pries­to­re sa vysky­to­va­li pre­dov­šet­kým na jar a jeseň, teda počas dru­hej a tre­tej vlny. Vyplý­va to zo Sprá­vy Poli­caj­né­ho zbo­ru o dez­in­for­má­ciách na Slo­ven­sku v roku 2021.

„Sila vply­vu dez­in­for­má­cií sa uká­za­la nie­len na mie­re zaoč­ko­va­nos­ti oby­va­teľ­stva, ale vyús­ťo­va­la aj do ver­bál­nych a fyzic­kých úto­kov voči rado­vým pred­sta­vi­te­ľom štát­nych inšti­tú­cií,” skon­šta­to­va­la polí­cia. Ver­bál­ne a fyzic­ké úto­ky pova­žu­je za výsle­dok frus­trá­cie šíri­te­ľov a pri­jí­ma­te­ľov dez­in­for­má­cií.

Polí­cia upo­zor­ni­la na poten­ciál dez­in­for­má­cií spô­so­biť váž­ne násled­ky na zdra­ví a živo­te kon­krét­nych osôb, prí­pad­ne na cho­de verej­ných inšti­tú­cií. „V zahra­ni­čí k podob­ným násled­kom maso­vé­ho šíre­nia dez­in­for­má­cií už doš­lo,” pozna­me­na­la. Hoaxy pod­ľa polí­cie vla­ni spô­so­bi­li aj smrť. Pou­ka­zu­jú na pacien­tov, kto­rí sa po infi­ko­va­ní covi­dom pri­zná­va­li, že sa nechrá­ni­li a neda­li očko­vať, lebo uve­ri­li dez­in­for­má­ciám.

„Hlav­ným cie­ľom pri­már­nych tvor­cov dez­in­for­má­cií bolo spô­so­be­nie cha­osu v spo­loč­nos­ti a pod­ko­pa­nie dôve­ry v štát, kto­rý pria­mo súvi­sel s vyvo­lá­va­ním nená­vis­ti a nedô­ve­ry voči štát­nym inšti­tú­ciám,” uvied­la polí­cia. Šíri­te­lia sle­do­va­li svo­je vlast­né záuj­my, kto­ré mali poli­tic­kú ale­bo eko­no­mic­kú for­mu. Polí­cia tiež nevy­lú­či­la, že pod­po­ro­va­li zahra­nič­no­po­li­tic­ké záuj­my cudzích štát­nych moc­nos­tí.

Za hlav­ný nástroj boja pro­ti dez­in­for­má­ciám pova­žu­je polí­cia efek­tív­nu komu­ni­ká­ciu štát­nych inšti­tú­cií a poli­tic­ky expo­no­va­ných osôb zalo­že­nú na stra­te­gic­kej komu­ni­ká­cii, držiac sa prin­cí­pov zro­zu­mi­teľ­nos­ti, trans­pa­ren­tnos­ti a rých­lej reak­cie na vývoj uda­los­tí. Polí­cia sa dez­in­for­má­ciám venu­je na face­bo­oko­vej strán­ke Hoaxy a pod­vo­dy – Polí­cia SR. (TASR)

Všet­ky prá­va vyhra­de­né. Pub­li­ko­va­nie ale­bo ďal­šie šíre­nie správ a foto­gra­fií zo zdro­jov TASR je bez pred­chá­dza­jú­ce­ho písom­né­ho súhla­su TASR poru­še­ním autor­ské­ho záko­na.