Najväčšou hrozbou pre svet je Čína, tvrdí americký minister obrany

Ame­ric­ký minis­ter obra­ny Mark Esper ozna­čil v sobo­tu Čínu za ras­tú­cu hroz­bu pre sve­to­vý poria­dok. Pod­ľa agen­tú­ry AP v pre­ja­ve na Mní­chov­skej bez­peč­nost­nej kon­fe­ren­cii dodal, že naj­ľud­na­tej­ší štát na sve­te krad­ne západ­né know-how, zastra­šu­je men­ších suse­dov a sna­ží sa o „akú­koľ­vek výho­du a za kaž­dú cenu”.

Esper, kto­rý je čas­tým kri­ti­kom Pekin­gu, využil svo­je vystú­pe­ne v Mní­cho­ve na dosiaľ najob­siah­lej­šiu kri­ti­ku komu­nis­tic­kej kra­ji­ny. Čína je pod­ľa jeho slov na naj­vyš­šej prieč­ke poten­ciál­nych nepria­te­ľov Pen­ta­gó­nu, po nej nasle­du­je Rus­ko.

 „Čín­ska komu­nis­tic­ká stra­na sme­ru­je naďa­lej a ešte rých­lej­šie nespráv­nym sme­rom – viac vnú­tor­nej repre­sie, drav­ších eko­no­mic­kých prak­tík, a čo ma naj­viac zne­po­ko­ju­je, agre­sív­nej­šie­ho vojen­ské­ho posto­ja,” pove­dal.

Esper zdô­raz­nil, že USA nech­cú kon­flik­ty s Čínou. Dopl­nil, že vlá­da USA poskyt­la zdra­vot­níc­ke potre­by na pomoc Číne v boji pro­ti pre­puk­nu­tiu koro­na­ví­ru­su.

Napriek tomu dodal, že Peking objas­nil svo­je dlho­do­bé záme­ry. Euró­pa a zvy­šok sve­ta sa pre­to pod­ľa neho musia „pre­bu­diť” voči hroz­bám, kto­ré Čína pred­sta­vu­je.

Gene­rál­ny tajom­ník NATO Jens Stol­ten­berg v sobo­tu v Mní­cho­ve pove­dal, že Čína pred­sta­vu­je výzvy ako aj prí­le­ži­tos­ti pre západ­né kra­ji­ny. Dodal, že Euró­pa a USA musia vypra­co­vať jed­not­ný prí­stup k vzo­stu­pu Číny.

Na troj­dňo­vej Mní­chov­skej bez­peč­nost­nej kon­fe­ren­cii sa ten­to rok zúčast­ňu­je nie­koľ­ko desia­tok líd­rov, vrá­ta­ne ame­ric­ké­ho minis­tra zahra­nič­ných vecí Mikea Pompea, či šéfov rus­kej a irán­skej dip­lo­ma­cie Moham­ma­da Dža­vá­da Zarí­fa a Ser­ge­ja Lav­ro­va. Na kon­fe­ren­cii sa zúčast­nia aj gene­rál­ny tajom­ník NATO Jens Stol­ten­berg či šéf spo­loč­nos­ti Face­bo­ok Mark Zuc­ker­berg.

Zdroj:tasr