Najväčším vývozcom zbraní sú USA. Rusko napriek poklesu je druhé

Spo­je­né štá­ty sú za posled­ných päť rokov naj­väč­ším výrob­com a dodá­va­te­ľom zbra­ní na sve­te. Viac ako jed­na tre­ti­na (36 per­cent) sve­to­vých zbra­ní má znač­ku Made in USA. Napriek výraz­né­mu pokle­su tak­mer o päti­nu si dru­hé mies­to udr­ža­la Rus­ká fede­rá­cia s celo­sve­to­vým podie­lom 21 per­cent zbra­ní.

Sko­ka­nom v reb­ríč­ku je však Fran­cúz­sko. Opro­ti sle­do­va­ným rokom 2010–2014 Fran­cú­zi v rokoch 2015–2019 si polep­ši­li svo­je posta­ve­nie z 4,8 na 7,1 per­cen­ta podie­lu na glo­bál­nom zbro­jár­skom trhu. Za päť rokov pre­sko­či­li Nemec­ko i obrov­skú Čínu.

Zau­jí­ma­vos­ťou je, že medzi najús­peš­nej­ší­mi výrob­ca­mi zbra­ní sa umiest­ni­la aj Čes­ká repub­li­ka s glo­bál­nym podie­lom 0,3 per­cen­ta, no i tak je na 21. mies­te. Pro­duk­cia našich suse­dov sa zvý­ši­la štvor­ná­sob­ne. Česi naj­viac obcho­do­va­li s Izra­e­lom, USA a Ukra­ji­nou.

Čís­la vyplý­va­jú zo sprá­vy Štok­holm­ské­ho medzi­ná­rod­né­ho ústa­vu pre výskum mie­ru (SIPRI). Pod­ľa nej sa celo­sve­to­vý objem dodá­vok zbra­ní v rokoch 2015 – 2019 zvý­šil o tak­mer šesť per­cent v porov­na­ní s rok­mi 2010 – 2014.

Medzi pora­ze­ný­mi za posled­ných päť rokov, kde naj­viac pokles­la pro­duk­cia zbra­ní, sú Veľ­ká Bri­tá­nia, Ukra­ji­na, Šved­sko, Nór­sko, ale aj Rus­ko. „Prá­ve Rus­ko priš­lo o spád v Indii – hlav­nom dlho­do­bom pri­jí­ma­te­ľo­vi rus­kých zbra­ní, čo vied­lo k prud­ké­mu zní­že­niu jeho vývo­zu zbra­ní. Ten­to pokles však nebol vyrov­na­ný zvý­še­ním expor­tu rus­kých zbra­ní do Egyp­ta a Ira­ku v rokoch 2015 – 2019,” tvr­dí SIPRI.

USA sú naj­väč­ším výrob­com zbra­ní naj­mä vďa­ka Saud­skej Ará­bii, kto­rá celo­sve­to­vo zbro­jí naj­viac. Na sním­ke saud­ský korun­ný princ Muha­mad bin Sal­mán a ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump pred pod­pi­som kon­trak­tu za 12 miliárd dolá­rov v novem­bri 2019.

 

Perz­ský záliv zbro­jí naj­viac

Naopak naj­väč­ším zákaz­ní­kom, teda dovoz­do­voz­com zbra­ní v rokoch 2015 – 2019 bola Saud­ská Ará­bia. Prá­va z toho pro­fi­tu­jú USA, ktoé sú ich naj­väč­ším dodá­va­te­ľom. Dru­hým naj­väč­ším odbe­ra­te­ľom zbra­ní je India a tre­tí je Egypt. V prvej desiat­ke sú ešte tri ďal­šie kra­ji­ny Perz­ské­ho záli­vu – Spo­je­né arab­ské emi­rá­ty, Irak a Katar. V top odbe­ra­te­ľoch je Aus­trá­lia, Čína, Alžír­sko a Juž­ná Kórea.