Do Európy ich príde až 20 tisíc amerických vojakov

Spo­je­né štá­ty vyšlú v aprí­li budú­ce­ho roka 20 000 voja­kov do Euró­py. Voja­ci sa spo­lu s ostat­ný­mi kra­ji­na­mi zúčast­nia cvi­če­nia Defen­der-Euro­pe 20. Pôj­de tak o naj­väč­ší pre­sun ame­ric­kých voja­kov do Euró­py za posled­ných 25 rokov.

Cvi­če­nie devät­nás­tich kra­jín bude v stred­nej Euró­pe a Gru­zín­sku v aprí­li a máji 2020. S pre­su­nom voja­kov a armád­nej tech­ni­ky vrá­ta­ne tan­kov a delo­stre­lec­kých pros­tried­kov sa začne vo feb­ru­ári a voja­ci budú v Euró­pe nasa­de­ní až do júla. Cel­ko­vo sa cvi­če­nia zúčast­ní 37 000 voja­kov NATO a Fín­ska.

Cvi­če­nie Defen­der-Euro­pe 20 pred­sta­vu­je stra­te­gic­ký zlom po rokoch obme­dze­ní ame­ric­kej vojen­skej prí­tom­nos­ti v Euró­pe od skon­če­nia stu­de­nej voj­ny. Hoci sa cvi­če­nie podo­bá na masív­ne cvi­če­nie REFORGER z obdo­bia stu­de­nej voj­ny, pod­ľa vedú­cich pred­sta­vi­te­ľov bude prog­ram Defen­der ove­ľa kom­plex­nej­ší.

„Nemô­že­me pre­pad­núť nos­tal­gii z REFORGER a mys­lieť si, že Defen­der Euro­pe je len rein­kar­ná­ci­ou,“ pove­dal Gene­rál­po­ru­čík J.T. Thom­son, veli­teľ spo­je­nec­ké­ho pozem­né­ho vele­nia, kto­rý dohlia­da na pozem­né sily NATO. „Naše bez­peč­nost­né pro­stre­die sa výraz­ne zme­ni­lo z hľa­dis­ka geo­gra­fie a hra­níc i z hľa­dis­ka spo­jen­cov a par­tne­rov,“ dopl­nil.

Veli­teľ ame­ric­kých pozem­ných síl v Euró­pe Chris­top­her Cavo­li neuvie­dol, že by cvi­če­nie bolo namie­re­né pro­ti Rus­ku, pove­dal však, že ane­xia Kry­mu v roku 2014 všet­ko zme­ni­la. Cie­ľom cvi­če­nia je pod­ľa neho „demon­štro­vať schop­nosť ame­ric­kej armá­dy rých­lo nasa­diť roz­siah­le sily na pod­po­ru NATO a rea­go­vať na kaž­dú krí­zu”.