Najmenej jeden zranený po raketovom útoku na americkú ambasádu v Bagdade

Naj­me­nej jed­na oso­ba utr­pe­la zra­ne­nia po tom, ako do are­álu ame­ric­kej amba­sá­dy v tzv. Zele­nej zóne v irac­kom hlav­nom mes­te Bag­dad dopad­li v nede­ľu pod­ve­čer tri rake­ty. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra AFP s odvo­la­ním sa na neme­no­va­né­ho vyso­ko posta­ve­né­ho irac­ké­ho pred­sta­vi­te­ľa.

Jed­na z rakiet pod­ľa zdro­ja AFP zasiah­la samo­obs­luž­nú jedá­leň situ­ova­nú v kom­ple­xe amba­sá­dy v čase veče­re. Dve ďal­šie dopad­li neďa­le­ko.

Veľ­vys­la­nec­tvo USA na žia­dosť agen­tú­ry AFP o vyjad­re­nie bez­pro­stred­ne nere­a­go­va­lo. Nebo­lo zná­me, či je zra­ne­nou oso­bou Ame­ri­čan ale­bo irac­ký zamest­na­nec pra­cu­jú­ci na misii.

Pod­ľa pred­chá­dza­jú­cich správ AFP z bag­dad­skej Zele­nej zóny, v kto­rej leží väč­ši­na zahra­nič­ných veľ­vys­la­nec­tiev, bolo počuť hlas­né dune­nie. Prí­sne strá­že­nú Zele­nú zónu v Bag­da­de zasiah­lo v nede­ľu pod­ve­čer miest­ne­ho času cel­ko­vo päť rakiet. Pod­ľa ofi­ciál­nych vyhlá­se­ní nikto neu­tr­pel zra­ne­nia. K zod­po­ved­nos­ti za ten­to inci­dent sa bez­pro­stred­ne nikto neprih­lá­sil, píše agen­tú­ra DPA.
Irac­ký pre­mi­ér v demi­sii Ádil Abdal Mah­dí nedeľ­ňaj­šie ostre­ľo­va­nie are­álu ame­ric­kej amba­sá­dy v Bag­da­de odsú­dil ako pro­ti­práv­ny čin, píše agen­tú­ra DPA.

„Odsu­dzu­je­me pokra­čo­va­nie tých­to pro­ti­práv­nych činov, kto­ré osla­bu­jú štát a poru­šu­jú jeho zvr­cho­va­nosť,” uvie­dol pod­ľa agen­tú­ry INA Mah­dí. Dodal, že vydal pokyn na nasa­de­nie voja­kov do tej­to oblas­ti. Naria­dil tak­tiež vyšet­ro­va­nie s cie­ľom zatknúť oso­by, kto­ré sto­ja za úto­kom.

Nezá­vis­lý irac­ký spra­vo­daj­ský por­tál Alsu­ma­ria News s odvo­la­ním sa na svo­je zdro­je infor­mo­val o troch zra­ne­ných. Cito­va­ný zdroj bez ďal­ších pod­rob­nos­tí uvie­dol, že z kom­ple­xu ame­ric­kej amba­sá­dy vrtuľ­ník­mi eva­ku­ova­li nie­koľ­ko ľudí.

Útok irán­skych rakiet v oblas­ti roz­hod­ne nie je prvý. Pozri­te si úda­je za posled­né tri roky:

Zdroj:TASR