Najmenej 10 mŕtvych po ruskom nálete v Idlibe

Ruské bombardovanie zasiahlo nemocnicu. Zdroj: Twitter/OrientNews

Pri nále­toch rus­kej armá­dy v seve­ro­sýr­skej pro­vin­cii Idlib, kto­rá je posled­nou baš­tou opo­zič­ných povs­tal­cov, priš­lo vo štvr­tok ráno o život naj­me­nej desať civi­lis­tov. S odvo­la­ním sa na orga­ni­zá­ciu Sýr­ske pozo­ro­va­teľ­ské cen­trum pre ľud­ské prá­va (SOHR) o tom infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP.

Úto­ky lie­ta­diel rus­kej armá­dy, kto­rá je v dlho­roč­nej sýr­skej voj­ne spo­jen­com pre­zi­den­ta Bašá­ra Asa­da, zasiah­li domy neďa­le­ko zdra­vot­níc­ke­ho zaria­de­nia a pekár­ne v mes­te Arí­há v Idli­be. Pri nále­toch sa zrú­ti­li naj­me­nej tri budo­vy.

Pod­ľa sprá­vy SOHR – mimo­vlád­nej orga­ni­zá­cie so síd­lom v Bri­tá­nii – je medzi mŕt­vy­mi naj­me­nej päť žien.

Za posled­ných 24 hodín priš­lo pri úto­koch rus­kej armá­dy v Idli­be o život cel­ko­vo 21 osôb, dodal SOHR.

Rus­ké nále­ty zasiah­li aj nemoc­ni­cu.

Zdroj:TASR