Nahnevaní Iračania vtrhli na americkú ambasádu v Bagdade

Irac­kí mili­tan­ti zaú­to­či­li na ame­ric­kú amba­sá­du a pod­ľa agen­tú­ry AP sa im poda­ri­lo pre­ra­ziť bez­peč­nost­né záta­ra­sy. Agen­tú­ra refe­re­uje od svoj­ho vysla­né­ho repor­té­ra pria­mo na mies­te, že je počuť streľ­bu a v oblas­ti recep­cie sú pla­me­ne.

Pod­ľa spra­vo­daj­cu AP jeden z úto­čia­cich mužov do mega­fó­nu kri­čal, že „Sprá­va bola doru­če­ná!” Pro­tes­tu­jú­cim sa poda­ri­lo pre­ra­ziť  boč­nú brá­nu, kto­rá slú­ži pre vjazd vozi­diel. Od samot­nej budo­vy ich delí ešte viac ako dve­sto met­rov.

Pod­ľa agen­tú­ry AP ame­ric­ký voja­ci pou­ži­li slzot­vor­ný plyn a na stre­che veľ­vys­la­nec­tva sa pohy­bu­jú voja­ci.

Pro­tes­ty sú reak­ci­ou na letec­ké úto­ky, kto­ré si vyžia­da­li živo­ty 25 šiít­skych mili­tan­tov, kto­rých pod­po­ru­je prá­ve šiít­ský Irán. Irak je prak­tic­ky jedi­ná kra­ji­na na sve­te, kde sú obe vet­vy isla­mu – suni­ti a šií­ti počtom vyrov­na­né.

V ostat­ných kra­ji­nách pre­vád­la jed­na z ver­zií isla­mu. Kým v arab­ských kra­ji­nách majú pre­va­hu suni­ti, Irán je naopak čis­to šiít­sky.