Naďa z OĽaNO polícia obvinila z ohrozovania utajovanej skutočnosti

Jaroslav Naď

Národ­ná kri­mi­nál­na agen­tú­ra obvi­ni­la Jaro­sla­va Naďa z hnu­tia OĽa­NO z trest­né­ho činu ohro­zo­va­nia uta­jo­va­nej sku­toč­nos­ti. Polí­cia to ozná­mi­la v uto­rok večer na svojm face­bo­oko­vej strán­ke. Pod­ľa vyšet­ro­va­te­ľa mal Naď žia­dať uta­jo­va­né sku­toč­nos­ti na ochra­nu záuj­mov Slo­ven­skej repub­li­ky a násled­ne ich vyzra­diť ďal­ším oso­bám. Ďal­šie infor­má­cie polí­cia neplá­nu­je zve­rej­niť.

Že ide o Jaro­sla­va Naďa potvr­dil líder hnu­tia Oby­čaj­ní ľudia a nezá­vis­lé osob­nos­ti Igor Mato­vič. Ten v reak­cii na obvi­ne­nie kon­šta­to­val, že ide o pomstu, keď­že Naď už dlh­šie kri­ti­zu­je minis­ter­stvo obra­ny a jeho súčas­ti. „Náš­ho bojov­ní­ka voči mafii a rozk­rá­da­niu na minis­ter­stve obra­ny a vo Vojen­skom spra­vo­daj­stve – Jara Naďa dnes NAKA obvi­ni­la z toho, že vraj vyzve­dal na minis­ter­stve uta­jo­va­né sku­toč­nos­ti (rozk­rá­dať sa má pod­ľa nich len taj­ne). Obá­vam sa, že ide o pri­mi­tív­nu pomstu šéfa Vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva Bal­cia­ra, o kto­rom Jaro zve­rej­nil závaž­né infor­má­cie, že záhad­ne vlast­ní desiat­ky dra­hých nehnu­teľ­nos­tí a nevie hod­no­ver­ne vysvet­liť spô­sob ich nado­bud­nu­tia,” rea­go­val Mato­vič s tým, že Naďo­vi polí­cia záro­veň zha­ba­la mobil.

Jaro­slav Naď v hnu­tí pôso­bí zhru­ba od kon­ca roka 2018 ako odbor­ník na obra­nu. Naď nie­koľ­ko rokov pôso­bil na minis­ter­stve obra­ny v rôz­nych fun­kciách, ale aj v Bru­se­li ako vedú­ci sek­cie obra­ny na stá­lom zastú­pe­ni Slo­ven­ska pri NATO. Od roku 2014 pôso­bí v mimo­vlád­nom sek­to­re ako bez­peč­nost­ný ana­ly­tik.

V súvis­los­ti s Naďo­vým prí­pa­dom pre­mi­ér Peter Pel­leg­ri­ni požia­dal ria­di­te­ľa Vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva Jána Bal­cia­ra požia­dal o stret­nu­tie.