Naď: Odpočúvali ma viac ako rok a nič nenašli (VIDEO)

Poli­tik a odbor­ník na obra­nu hnu­tia OĽa­NO Jaro­slav Naď dnes abs­lo­vo­val výsluch na polí­cii ako obvi­ne­ný z pre­či­nu ohro­zo­va­nia uta­jo­va­nej sku­toč­nos­ti. Po výslu­chu a obo­zná­me­ní sa so spi­som vyhlá­sil, že trvá na tom, že nespá­chal žia­den trest­ný čin a poli­caj­né vyšet­ro­va­nie pova­žu­je za absurd­né a poli­tic­ky moti­vo­va­né. Trest­né ozná­me­nie totiž podal ria­di­teľ Vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva Ján Bal­ciar, kto­ré­ho Naď dlho­do­bo kri­ti­zo­val, keď­že má väč­ší maje­tok, aby boli jeho ofi­ciál­ne príj­my.

Jeho práv­ny zástup­ca Daniel Lip­šic záro­veň upo­zor­nil, že via­ce­ré kon­šta­to­va­nia v spi­se zo stra­ny Vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva, kto­ré vedie Bal­ciar, sú úče­lo­vé, ba priam klam­li­vé. „Na stra­ne pre­mi­é­ra Pet­ra Pel­leg­ri­ni­ho by som bol ove­ľa opatr­nej­ší pri infor­má­ciách od Vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva, lebo nie všet­ko je prav­da,” kon­šta­to­val Lip­šic.

Naď ani Lip­šic nech­ce­li hovo­riť o detai­loch, lebo polí­cia časť spi­su uta­ji­la v stup­ni Dôvo­re­né. „Celé obvi­ne­nie sa týka ešte prí­pa­du Novi­čok, keď sa dva­ja rus­kí agen­ti pokú­si­li v Salis­bu­ry zavraž­diť Ser­ge­ja Skri­pa­ľa jedom novi­čok. Svoj­ho kama­rá­ta som sa opý­tal na to, či nie­čo v súvis­los­ti s tým­to prí­pa­dom evi­du­jú. Odpo­veď som nikdy nedos­tal,” kon­šta­to­val Naď s tým, že v žiad­nom prí­pa­de nemal záu­jem o žiad­nu uta­jo­va­nú infor­má­ciu a ani len nemo­hol tušiť, či to v pod­mien­kach je ale­bo nie je uta­jo­va­ná sku­toč­nosť.

Viac ako rok odpo­čú­va­ný

Naď i jeho práv­ny zástup­ca Lip­šic potvr­di­li, že Naď bol so súhla­som súdu viac ako rok sle­do­va­ný a odpo­čú­va­ný. „Dosta­li sme päť cede­čiek s nahráv­ka­mi. V spi­se však nie sú pre­pi­sy, to zna­me­ná, že odpo­čú­va­ním kli­en­ta Vojen­ské spra­vo­daj­stvo nezis­ti­lo nič, čo by zakla­da­lo pod­net na zača­tie trest­né­ho stí­ha­nie. Iný­mi slo­va­mi nenaš­li tam nič o trest­nej čin­nos­ti,” kon­šta­to­val Lip­šic s tým, že ma tíež pochyb­nos­ti o odô­vod­ne­nos­ti odpo­čú­va­nia.

Pre­mi­ér: Zvo­lá­me bez­peč­nost­nú radu

Pre­mi­ér Peter Pel­leg­ri­ni ešte v stre­du po stret­nu­tí s ria­di­te­ľom vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva Bal­cia­ra vyhlá­sil, že situ­ácia je ove­ľa váž­nej­šia, ako tvr­dí Naď. Pel­leg­ri­ni záro­veň ozná­mil, že kvô­li Naďo­vi na pia­tok zvo­lá bez­peč­nost­nú radu štá­tu.

O reak­ciu Defen­ce News požia­da­li aj Úrad vlá­dy.

Naďa obvi­ni­li v uto­rok večer

Národ­ná kri­mi­nál­na agen­tú­ra obvi­ni­la Jaro­sla­va Naďa z hnu­tia OĽa­NO z trest­né­ho činu ohro­zo­va­nia uta­jo­va­nej sku­toč­nos­ti. Polí­cia to ozná­mi­la v uto­rok večer na svo­jej face­bo­oko­vej strán­ke. Pod­ľa vyšet­ro­va­te­ľa mal Naď žia­dať uta­jo­va­né sku­toč­nos­ti na ochra­nu záuj­mov Slo­ven­skej repub­li­ky a cie­ľom násled­ne ich vyzra­diť ďal­ším oso­bám. Ďal­šie infor­má­cie polí­cia neplá­nu­je zve­rej­niť. Naďo­vi záro­veň zobra­li mobil­ný tele­fón, kto­rý mu dote­raz nevrá­ti­li. „Mobil som vypol a dob­ro­voľ­ne odo­vzdal,” uvie­dol Naď.

Jaro­slav Naď v hnu­tí pôso­bí od novem­bra 2018 ako odbor­ník na obra­nu. Naď nie­koľ­ko rokov pôso­bil na minis­ter­stve obra­ny v rôz­nych fun­kciách, ale aj v Bru­se­li ako vedú­ci sek­cie obra­ny na stá­lom zastú­pe­ní Slo­ven­ska pri NATO. Od roku 2014 pôso­bí v mimo­vlád­nom sek­to­re ako bez­peč­nost­ný ana­ly­tik.