Nad mestom krúžilo tri hodiny. V Madride pristálo lietadlo s poškodeným podvozkom

Lie­tad­lo spo­loč­nos­ti Air Cana­da so 128 pasa­žier­mi na palu­be v stre­du bez­peč­ne núdzo­vo pri­stá­lo na letis­ku v Mad­ri­de. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra AP.

Špa­niel­ske minis­ter­stvo obra­ny v tej­to súvis­los­ti uvied­lo, že do vzdu­chu vysla­lo stí­hač­ku F‑18, aby jej pilot vyhod­no­til poško­de­nie kole­sa a pod­voz­ku kanad­ské­ho lie­tad­la. Stí­hač­ka spre­vá­dza­la lie­tad­lo po celý čas, čo si všim­li aj via­ce­rí ces­tu­jú­ci.

 

Situ­ácia na palu­be bola počas kri­tic­kých hodín pokoj­ná.

„Lie­tad­lo s tech­nic­ký­mi prob­lé­ma­mi pre­lie­ta­va nad Mad­ri­dom pred tým, ako sa vrá­ti na letis­ko Bara­jas,” napí­sal pôvod­ne na Twit­te­ri špa­niel­sky úrad pre ria­de­nie leto­vej pre­vádz­ky (ENAIRE).
Hovor­ky­ňa úra­du pre agen­tú­ru AFP uvied­la, že stroj, kto­rý sme­ro­val do kanad­ské­ho Toron­ta, musel začať pred núdzo­vým pri­stá­tím vypúš­ťať pali­vo.
Spres­ni­la ďalej, že prí­či­nou núdzo­vé­ho pri­stá­tia boli „tech­nic­ké prob­lé­my” spo­je­né s „prask­nu­tou pneuma­ti­kou” a mož­ným poško­de­ním moto­ra.

Zdroj:TASR