Náčelník generálneho štábu vyzýva vojakov, aby nepodľahli výmyslom o koronavíruse

Nepod­lie­haj­te pani­ke a dez­in­for­má­ciám. Taký je hlav­ný odkaz dvoj­stra­no­vé­ho otvo­re­né­ho lis­tu náčel­ní­ka Gene­rál­ne­ho štá­bu OS SR gene­rá­la Danie­la Zme­ka voja­kom. „Nepod­lie­haj­te dez­in­for­má­ciám a faloš­ným sprá­vam, buď­me v kaž­dej situ­ácii zod­po­ved­ným vzo­rom pre rodi­nu, zná­mych a širo­kú verej­nosť,” zdô­raz­ňu­je Zme­ko v lis­te voja­kom s odka­zom na to, že voja­ci sú dôle­ži­tý v krí­zo­vých situ­áciach aj mimo vojen­ské­ho ohro­ze­nia a mali by si pre to zacho­vať chlad­nú hla­vu. „Bom­bas­tic­ké sprá­vy môžu vyvo­lá­vať strach a oba­vy,” dodá­va v lis­te Zme­ko.

Súčas­ťou lis­tu je aj sta­no­vis­ko hlav­né­ho vojen­ské­ho leká­ra Vla­di­mí­ra Len­gvar­ské­ho. Ten kon­šta­tu­je, že koro­na­ví­rus je jed­ným z mno­ha víru­sov, kto­ré spô­so­bu­jú chríp­ku. „Mla­dí a zdra­ví ľudia všet­ky chríp­ko­vé infek­cie – vrá­ta­ne koro­na­ví­ru­su – bez prob­lé­mov zvlád­nu. Vo veľ­kej väč­ši­ne prí­pa­dov pre­bie­ha­jú bez­prí­zna­ko­vo,” zdô­raz­ňu­je Len­gvar­ský s tým, že oko­lo toh­to ocho­re­nia sa vyvo­lá­va až prí­liš­ná hys­té­ria.

Len­gvar­ský ďalej radí, aby sa voja­ci posil­ňo­va­li imu­ni­tu zdra­vou stra­vou, pra­vi­del­ným odpo­čin­kom a nepre­há­ňa­li to s fyzic­kou záťa­žou. Osob­nú hygie­nu pova­žu­je za samoz­rej­mosť. Náčel­ník Zme­ko na záver vyzý­va voja­kov, aby sa v prí­pa­de ocho­re­nia nepre­pí­na­li, ale rad­šej išli za leká­rom.