Na výcviku na stíhačky F‑16 v USA je 6 pilotov, ďalších 4 vyšlú tento rok

Na výcvi­ku na stí­ha­cie lie­tad­lá F‑16 v Spo­je­ných štá­toch je v súčas­nos­ti šesť pilo­tov Vzduš­ných síl Ozb­ro­je­ných síl (OS) SR. Počas toh­to roka by sa k nim mali pri­dať ďal­ší šty­ria. Cel­ko­vo má absol­vo­vať príp­ra­vu 22 pilo­tov. Výcvik tech­nic­ké­ho a iné­ho pod­por­né­ho per­so­ná­lu sa má začať v roku 2022. Pre TASR to uvied­la hovor­ky­ňa Minis­ter­stva obra­ny (MO) SR Mar­ti­na Kovaľ Kakač­ší­ko­vá.

Pred vysla­ním na výcvik do USA pri­pra­vu­jú pilo­tov najprv na Slo­ven­sku. „Príp­ra­va spo­čí­va v skrí­nin­go­vom  výcvi­ku na malých vrtu­ľo­vých lie­tad­lách, na cvič­nom tak­tic­kom lie­tad­le L‑39 a pozos­tá­va tiež z jazy­ko­vých kur­zov so zame­ra­ním na zdo­ko­na­le­nie anglic­ké­ho jazy­ka a letec­kej fra­ze­oló­gie,” pri­blí­ži­la hovor­ky­ňa.

Šes­ti­ca slo­ven­ských pilo­tov v USA momen­tál­ne vyko­ná­va výcvik na cvič­ných stí­ha­cích lie­tad­lách T‑38. „Po úspeš­nom zvlád­nu­tí výcvi­ku na tých­to typoch lie­ta­diel budú zara­de­ní na výcvik na stí­ha­com lie­tad­le F‑16,” načr­t­la hovor­ky­ňa s tým, že v prie­be­hu roka 2021 plá­nu­jú do USA vyslať ďal­ších šty­roch pilo­tov. V súla­de s plá­nom výcvi­ku majú prví pilo­ti Vzduš­ných síl OS SR ukon­čiť výcvik v roku 2023.

Pre pro­jekt F‑16 je potreb­ný leto­vý a tech­nic­ký per­so­nál. „Leto­vý per­so­nál (pilo­ti) je pod­ľa počtu pred­po­kla­da­nej tech­ni­ky dostup­ný zatiaľ v dosta­toč­nom počte. Napriek tomu OS SR naďa­lej pokra­ču­jú v dopl­ňo­va­ní per­so­ná­lu tej­to odbor­nos­ti pre­dov­šet­kým absol­vent­mi Letec­kej fakul­ty tech­nic­kej uni­ver­zi­ty Koši­ce a regru­tá­ci­ou z radov obča­nov SR, kto­rí ukon­či­li vyso­koš­kol­ské vzde­la­nie 2. stup­ňa,” skon­šta­to­va­la hovor­ky­ňa.

Tech­nic­ký per­so­nál sa prie­bež­ne dopĺňa na poža­do­va­ný počet, a to z radov pro­fe­si­onál­nych voja­kov spĺňa­jú­cich vzde­la­nost­né požia­dav­ky ale­bo regru­tá­ci­ou z radov obča­nov. Cel­ko­vo by malo byť vycvi­če­ných 160 prí­sluš­ní­kov pozem­né­ho per­so­ná­lu v rôz­nych špe­cia­li­zá­ciách.

Kon­trakt na 14 stí­ha­čiek F‑16 C/D Block 70 ame­ric­kej výro­by uzav­re­lo Slo­ven­sko kon­com roka 2018. Stí­hač­ky by mali Slo­ven­sko stáť 1,6 miliar­dy dolá­rov. Prvé šty­ri stí­hač­ky by mali na Slo­ven­sko dora­ziť v roku 2022. Zvyš­ných desať dopra­via do kon­ca roka 2023. Súčas­ťou zmlu­vy je aj letec­ká výzb­roj, logis­tic­ká pod­po­ra a výcvik letec­ké­ho aj pozem­né­ho per­so­ná­lu. MO SR v súčas­nos­ti roku­je s ame­ric­kou stra­nou o pre­roz­de­le­ní splá­tok.