Na vianočných trhoch strážia aj vojaci

V Bra­ti­sla­ve budú do 22. decem­bra hliad­ko­vať voja­ci. Infor­mo­va­lo o tom minis­ter­stvo obra­ny. Prí­sluš­ní­ci Pro­ti­lie­tad­lo­vej rake­to­vej bri­gá­dy v Nit­re a Doprav­né­ho kríd­la Kuchy­ňa sú súčas­ťou jed­not­li­vých poli­caj­ných hlia­dok, kto­ré by mali dohlia­dať na poria­dok počas via­noč­ných trhov. „Cel­ko­vo sa do hliad­ko­va­nia zapo­jí 270 pro­fe­si­onál­nych voja­kov,” upres­ni­la hovor­ky­ňa rezor­tu obra­nu Dan­ka Capá­ko­vá.

Voja­ci budú nasa­de­ní aj po 22. decem­bri počas Via­noc až do 1. janu­ára 2020. Vte­dy už nebu­dú súčas­ťou hlia­dok, ale 16 voja­kov den­ne budú k dis­po­zí­cii polí­cii v prí­pa­de potre­by.

Pod­ľa Capá­ko­vej vyčle­ne­nie pro­fe­si­onál­nych voja­kov vyply­nu­lo z požia­dav­ky Poli­caj­né­ho zbo­ru SR a uzne­se­nia vlá­dy zo 6. novem­bra 2019, pri­čom dôvo­dom je aktu­ál­na bez­peč­nost­ná situ­ácia.