Na summite NATO lídri označili Čínu za možnú hrozbu

Líd­ri člen­ských kra­jín Seve­ro­at­lan­tic­kej alian­cie na záver sum­mi­tu NATO v anglic­kom Wat­for­de schvá­li­li dekla­rá­ciu, kto­rá potvr­dzu­je trans­at­lan­tic­ké spo­je­nec­tvo a odhod­la­nie ku kolek­tív­nej obra­ne. V tex­te záve­reč­né­ho vyhlá­se­nia sa expli­cit­ne spo­mí­na Čína ako mož­ná nová hroz­ba. V zozna­me aktu­ál­nych bez­peč­nost­ných rizík figu­ru­jú aj Rus­ko, tero­riz­mus či kyber­ne­tic­ké a hyb­rid­né hroz­by.

„Potvr­dzu­je­me trva­lé trans­at­lan­tic­ké spo­je­nec­tvo medzi Euró­pou a Sever­nou Ame­ri­kou… a náš sláv­nost­ný závä­zok tak, ako je vyjad­re­ný v člán­ku 5 Seve­ro­at­lan­tic­kej zmlu­vy, že útok voči jed­né­mu spo­jen­co­vi sa bude pova­žo­vať za útok voči nám všet­kým,” uvá­dza sa v úvo­de dekla­rá­cie, kto­rú v plnom zne­ní zve­rej­ni­li na webo­vej strán­ke NATO.

Líd­ri záro­veň potvr­di­li odhod­la­nie zvy­šo­vať svo­je výdav­ky na obra­nu na dohod­nu­té dve per­cen­tá HDP, roz­ví­jať nové spô­so­bi­los­ti a posil­ňo­vať obran­né kapa­ci­ty jed­not­li­vých člen­ských štá­tov i Alian­cie ako cel­ku.

„Agre­sív­ne kro­ky Rus­ka naďa­lej pred­sta­vu­jú hroz­bu pre euro­at­lan­tic­kú bez­peč­nosť,” píše sa v tex­te dekla­rá­cie. Záro­veň sa v nej vyjad­ru­je otvo­re­nosť pre „dia­lóg a kon­štruk­tív­ny vzťah” s Mos­kvou, ak to umož­ní sprá­va­nie Rus­ka.

Líd­ri NATO si ďalej uve­do­mu­jú, že „ras­tú­ci vplyv a medzi­ná­rod­ná poli­ti­ka Číny pred­sta­vu­jú záro­veň prí­le­ži­tos­ti aj výzvy, s kto­rý­mi sa ako Alian­cia musí­me spo­loč­ne vyrov­nať,” uvá­dza sa vo vyhlá­se­ní.

Účast­ní­ci sum­mi­tu tiež potvr­di­li, že Alian­cia stá­le zostá­va otvo­re­ná k pri­jí­ma­niu nových čle­nov. Zopa­ko­va­li i dlho­do­bý závä­zok pris­pie­vať k zais­te­niu bez­peč­nos­ti a sta­bi­li­ty Afga­nis­ta­nu.

Spo­jen­ci vyjad­ri­li plnú pod­po­ru sna­hám o kon­tro­lu a neší­re­nie jad­ro­vých zbra­ní. Súčas­ne však zdô­raz­ni­li, že „kým budú exis­to­vať jad­ro­vé zbra­ne, NATO zosta­ne jad­ro­vou alian­ci­ou”. Dekla­rá­cia tiež ozna­ču­je ves­mír za ďal­ší ope­rač­ný pries­tor Seve­ro­at­lan­tic­kej alian­cie.

Zdroj:TASR