Na Slovensku až 39 percent ľudí neverí NATO. Najviac vo V4

Seve­ro­at­lan­tic­kú alian­ciu vní­ma väč­ši­na ľudí pozi­tív­ne, a to aj napriek rezer­vo­va­ným posto­jom nie­kto­rých líd­rov člen­ských kra­jín. Slo­ven­sku je však až 39 per­cent ľudí, kto­rým NATO nie je sym­pa­tic­ké, čo naj­viac vo V4. V Čechách je to naprí­klad 27 per­cent, v Madar­sku 16 a v Poľ­sku vní­ma alian­ciu nega­tív­ne iba osem per­cent oby­va­te­ľov.

Vyplý­va to z výsku­mu spo­loč­nos­ti Pew Rese­arch cen­ter, kde v skú­ma­ných šest­nás­tich člen­ských štá­toch malo pri­mer­ne 53% ľudí na alian­ciu priaz­ni­vý názor, kým 27 % sa vyjad­ri­lo nega­tív­ne.

Pozi­tív­ne hod­no­te­nie medzi člen­ský­mi štát­mi sa pohy­bu­je od 82 % v Poľ­sku až po 27 % v Turec­ku. V stre­de sa nachá­dza­jú kra­ji­ny ako Spo­je­né štá­ty s 52 %, Nemec­ko s 57 %, Čes­ká repub­li­ka s 54% a Slo­ven­sko s 51 %.

Výskum pre­bie­hal aj v troch nečlen­ských štá­toch NATO. Kým vo Švéd­sku a na Ukra­ji­ne vní­ma­jú alian­ciu pozi­tív­ne (63 %, res­pek­tí­ve 53 %), v Rus­ku sa pozi­tív­ne vyjad­ri­lo len 16 % opý­ta­ných.

Všet­ci za jed­né­ho, ale odtiaľ potiaľ

Názo­ry na alian­ciu sa líšia naj­mä v jed­not­li­vých podo­táz­kach.

Vo vyše 75-roč­nej zmlu­ve je roz­po­ru­pl­ná naj­mä povin­nosť pod­ľa člán­ku päť. V nej sa uvá­dza, že útok pro­ti jed­nej člen­skej kra­ji­ne sa pova­žu­je za útok pro­ti všet­kým čle­nom. Iba 38 % opý­ta­ných uvied­lo, že by ich kra­ji­na mala brá­niť spo­jen­cov v prí­pa­de poten­ciál­ne­ho úto­ku Rus­ka. V Talian­sku si to pri­tom mys­lí 66 % ľudí, v Nemec­ku 60 % a vo Fran­cúz­sku 53%.

Nála­da poma­ly kle­sá

Podiel ľudí, kto­rí majú na člen­stvo v alian­cií priaz­ni­vý názor kle­sol v rokoch 2017 až 2019 v USA, Fran­cúz­sku a Nemec­ku o naj­me­nej 10 per­cen­tu­ál­nych bodov. Udia­lo sa tak hneď po nástu­pe Donal­da Trum­pa do fun­kcie ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta. Vo Veľ­kej Bri­tá­ní stúp­la dôve­ra v NATO naj­mä pre Bre­xit, keď pod­po­ra alian­cie vzrá­stla z 62 % na 65 %.

Roz­die­ly vo V4

Výsled­ky Vyšeg­rad­skej štvor­ky uka­zu­jú znač­né roz­die­ly v dôve­re. Kým v Poľ­sku sa vyjad­ri­lo pozi­tív­ne naj­viac obča­nov z celej alian­cie (82 %), v Maďar­sku to bola menej než polo­vi­ca (48 %). Slo­ven­sko a Čes­ko osta­lo v stre­de reb­ríč­ka s 51 %, res­pek­tí­ve 54 %.

Poľ­sko rov­na­ko vyhrá­va aj naj­men­ším počtom ľudí, kto­rí sa o alian­cii vyjad­ri­li nega­tív­ne (8 %). Nasle­du­je Maďar­sko ( 16 %) a Čes­ko ( 27 %). Naj­väč­ším počtom ľudí, kto­rí nema­jú klad­ný názor na alian­ciu je Slo­ven­sko s 39 %.

Zdroj:PEW RESEARCH CENTRE report