Na mieste výbuchu stále pomáhajú vojaci. Black Hawky nakoniec neboli potrebné

Okrem hasi­čov, či polí­cie na mies­te tra­gic­ké­ho výbu­chu ply­nu v Pre­šo­ve zasa­hu­jú aj voja­ci i prí­sluš­ní­ci Vojen­skej polí­cie. Pod­ľa minis­ter­stva obra­ny pomá­ha­jú prí­sluš­ní­ci z 2. mecha­ni­zo­va­nej bri­gá­dy z Pre­šo­va na hliad­ko­va­nie oko­lia poško­de­nej budo­vy. Na mies­te sú aj vojen­skí psy­cho­ló­go­via a duchov­ní.

“Nasa­de­ní boli pro­fe­si­onál­ni voja­ci z poho­to­vost­ných jed­no­tiek a vyčle­ne­né boli aj via­cú­če­lo­vé vojen­ské vrtuľ­ní­ky, kto­ré však nebo­li pôu­ži­té jed­nak kvô­li zlým pove­ter­nost­ným pod­mien­kam a tiež na zákla­de roz­hod­nu­tia veli­te­ľa zása­hu na mies­te, kto­rý zhod­no­til, že ich pou­ži­tie by nebo­lo v tom­to prí­pa­de bez­peč­né,” pove­dal minis­ter obra­ny Peter Gaj­doš, kto­rý sa spo­lu s pod­red­se­dom krí­zo­vé­ho štá­bu MO SR Jánom Hoľ­kom zúčast­nil na roko­va­ní krí­zo­vé­ho štá­bu v Pre­šo­ve

Voja­ci tiež pri­pra­vi­li uby­to­va­nie pre 55 ľudí vo vojen­skom uby­to­va­com zaria­de­ní a 80 poľ­ných lôžok v telo­cvič­ni. Na mies­te pomá­ha aj Vojen­ská polí­cia s koor­di­ná­ci­ou dopra­vy.

Vojen­ská nemoc­ni­ca v Ružom­ber­ku je pri­pra­ve­ná pri­jať rane­ných a k dis­po­zí­cii sú pre prí­pad potre­by aj vojen­ské vozid­lá, či už na pre­pra­vu ľudí ale­bo mate­riá­lu. Voja­ci sú pri­pra­ve­ní pomôcť hasi­čom aj s odpra­tá­va­ním mate­riá­lu z mies­ta neho­dy. Všet­ky ďal­šie požia­dav­ky krí­zo­vé­ho štá­bu sú bez­pro­stred­ne rie­še­né.