Na Kim Čong Una si koronavírus netrúfne

Vod­ca Sever­nej Kórey sa opäť obja­vil na verej­nos­ti. Ten­to­raz počas vojen­ské­ho cvi­če­nia delo­strel­cov. Kým jeho gene­rá­li mali na tvá­ri ochran­né mas­ky, tak Kim Čong Un bol bez nej. Zrej­me sa náka­zy aj pre svoj bož­ský pôvod neobá­va. Komu­nis­tic­ká pro­pa­gan­da totiž pre­svied­ča oby­va­te­ľov, že jeho dedo Kim Ir Sen mal pove­re­nie na líder­stvo pria­mo z nebies.

Sever­ná Kórea zatiaľ neh­lá­si žiad­ny prí­pad koro­na­ví­ru­su, no ten­to údaj nie je veľ­mi dôve­ry­hod­ný. Na jed­nej stra­ne sú síce hra­ni­ce kra­ji­ny prí­sne strá­že­né a mimo KĽDR sa ofi­ciál­ne dosta­nú iba vybra­ní pro­mi­nen­ti reži­mu, no na dru­hej stra­ne Sever­ná Kórea nie je vzo­rom úprim­nos­ti a prav­do­vav­nos­ti.

Ako uvá­dza agen­tú­ra Reuters, tak Sever­ná Kórea minu­lý týž­deň stiah­la domov svo­jich dip­lo­ma­tov prak­tic­ky z celé­ho sve­ta – Rus­ka, Nemec­ka, Číny, Fran­cúz­ska, či Švaj­čiar­ska. Vša­de sú stov­ky potvr­de­ných prí­pa­dov koro­na­ví­ru­su.

Seve­ro­kó­rej­ská štát­na agen­tú­ra pri­da­la k sprá­ve o vod­co­vi aj vyhlá­se­nie, ako pra­cu­jú­ci ľud Sever­nej Kórey nepo­ľa­vu­je vo svo­jom úsi­lí. „Pra­cu­jú­ci ľud stá­le s väč­ším odhod­la­ním boju­je pro­ti glo­bál­ne sa šíria­cej cho­ro­be, pri­jí­ma pre­ven­tív­ne opat­re­nia. Vo svo­jom úsi­lí nepo­ľa­vu­je aj napriek tomu, že v kra­ji­ne sa nepre­uká­zal ani jeden prí­pad,” citu­je Reuters kórej­skú štát­nu agen­tú­ru.