Na bolívijského prezidenta, ktorého vyhnala armáda, vydajú zatykač

Na býva­lé­ho bolí­vij­ské­ho pre­zi­den­ta Eva Mora­le­sa, kto­rý zís­kal poli­tic­ký azyl v sused­nej Argen­tí­ne, bude čosko­ro vyda­ný zaty­kač. Ozná­mi­la to dočas­ná bolí­vij­ská pre­zi­dent­ka Jea­ni­ne Áňe­zo­vá, kto­rú v nede­ľu cito­va­la agen­tú­ra AFP. Mora­le­sa z kra­ji­ny donú­ti­la armá­da a vyso­kí dôs­toj­ní­ci, kto­rí odmie­ta­li plniť jeho roz­ka­zy po voľ­bách.

„Zaty­kač bude vyda­ný v prie­be­hu najb­liž­ších dní,” spres­ni­la Áňe­zo­vá. Doda­la, že Mora­les bude v kra­ji­ne čeliť vyšet­ro­va­niu týka­jú­ce­mu sa podoz­re­ní zo vzbu­ry a tero­riz­mu.

Bolí­vij­ský expre­zi­dent utie­kol 12. novem­bra do Mexi­ka po celo­ná­rod­ných pro­tes­toch pro­ti údaj­ným voleb­ným pod­vo­dom, kto­ré ho pri­nú­ti­li odstú­piť z fun­kcie. Jeho náh­le­mu odcho­du pred­chá­dza­li „kon­zul­tá­cie” s naj­vyš­ším vede­ním bolí­vij­skej armá­dy.

Mexi­ko ude­li­lo Mora­le­so­vi azyl, ale kolo­va­li sprá­vy, že by bol rad­šej v Argen­tí­ne, aby bol bliž­šie k Bolí­vii a udr­žo­val kon­tak­ty so svo­jím Hnu­tím za socia­liz­mus (MAS).

Vo štvr­tok pri­ces­to­val do Argen­tí­ny, kde mu nová ľavi­co­vá vlá­da pre­zi­den­ta Alber­ta Fer­nán­de­za ude­li­la azyl.  Mora­les tvr­dil, že zví­ťa­zil v pre­zi­dent­ských voľ­bách z 20. októb­ra a môže sa tak ujať štvr­té­ho funkč­né­ho obdo­bia, avšak obvi­ne­nia z pod­vo­dov, kto­rých sa bol údaj­ne dopus­til, vied­li k násil­ným pro­tes­tom.

Za dočas­nú bolí­vij­skú pre­zi­dent­ku sa 12. novem­bra v mocen­skom vákuu vyhlá­si­la pod­pred­sed­níč­ka Sená­tu Jea­ni­ne Áňe­zo­vá.

Zdroj:TASR