MSM ponúka štátu bezplatne mobilné nemocnice

Slo­ven­ská spo­loč­nosť MSM Group ponú­ka štá­tu bez­plat­ne mobil­né nemoc­ni­ce s cel­ko­vou kapa­ci­tou 14 lôžok. Spo­loč­nosť ich vyvi­nu­la pre mimo­riad­ne situ­ácie a využi­teľ­né sú okam­ži­te. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra TASR.

Minis­ter­stvo zdra­vot­níc­tva SR a Sprá­va štát­nych hmot­ných rezerv SR už dosta­li ponu­ku na využi­tie dvoch poľ­ných nemoc­níc, kto­ré vyrá­ba slo­ven­ská spo­loč­nosť MSM Group.
„Spo­loč­nosť pat­rí k naj­väč­ším výrob­com kon­taj­ne­rov u nás a nemoc­ni­ce ponú­ka s ohľa­dom na krí­zo­vú situ­áciu bez­plat­ne. Poľ­né nemoc­ni­ce sú nasa­di­teľ­né do aké­ho­koľ­vek pro­stre­dia a k dis­po­zí­cii sú okam­ži­te. Žia­dosť na zaob­sta­ra­nie poľ­ných nemoc­níc adre­so­va­li leká­ri a zdra­vot­ní­ci v otvo­re­nom lis­te aj pre­zi­dent­ke SR Zuza­ne Čapu­to­vej a vlá­de SR,” kon­šta­to­val mediál­ny zástup­ca spo­loč­nos­ti Ivan Rudolf s tým, že mobil­né nemoc­ni­ce tvo­ria dva modu­ly kon­taj­ne­rov a v prí­pa­de potre­by doká­že spo­loč­nosť vyro­biť ďal­šie modu­ly počas nie­koľ­kých dní.

Zdroj:TASR