Mozgová smrť? Nemecko trvá na potrebe NATO a zvýši výdavky na obranu

Udr­ža­nie obran­nej Seve­ro­at­lan­tic­kej alian­cie je pre Nemec­ko nanaj­výš dôle­ži­té. Kan­ce­lár­ka Ange­la Mer­ke­lo­vá to pove­da­la v stre­du iba nie­koľ­ko dní po tom, ako fran­cúz­sky pre­zi­dent Emma­nu­el Mar­con vyhlá­sil, že NATO zaží­va stav „moz­go­vej smr­ti”, píše agen­tú­ra Reuters.

„Udr­ža­nie NATO je dnes dokon­ca ešte viac v našich vlast­ných záuj­moch, ako tomu bolo v časoch stu­de­nej voj­ny – ale­bo pri­naj­men­šom rov­na­ko dôle­ži­té,” vyhlá­si­la Ange­la Mer­ke­lo­vá v nemec­kom par­la­men­te.

„Pre­to­že, a vče­ra to pove­dal minis­ter zahra­nič­ných vecí, Euró­pa sa v súčas­nos­ti nedo­ká­že ubrá­niť sama,” uvied­la kan­ce­lár­ka týž­deň pred sum­mi­tom NATO v Lon­dý­ne.

Mer­ke­lo­vá pri tej­to prí­le­ži­tos­ti záro­veň pri­sľú­bi­la zvý­šiť  do začiat­ku 30. rokov výdav­ky Nemec­ka na obra­nu do roz­poč­tu Alian­cie na dve per­cen­tá.

Zdroj:TASR