Moldavsko chce byť ako Švajčiarsko. Vojensky neutrálne

Mol­dav­sko sa bude usi­lo­vať o medzi­ná­rod­né uzna­nie svo­jej neut­ra­li­ty, kto­rú má zakot­ve­nú v ústa­ve. Vo štvr­tok o tom infor­mo­va­la agen­tú­ra TASS s odvo­la­ním sa na mol­dav­ské­ho minis­tra zahra­nič­ných vecí a európ­skej integ­rá­cie Aure­lia Cioco­ia.

„Je to veľ­mi aktu­ál­na téma, kto­rú však musí­me pre­d­is­ku­to­vať s naši­mi medzi­ná­rod­ný­mi par­tner­mi,” pove­dal Ciocoi na tla­čo­vej bese­de v hlav­nom mes­te Kiši­ňo­ve.

Pod­ľa Cioco­ia by neut­ra­li­ta mala odblo­ko­vať rie­še­nie kon­flik­tu v Pod­nes­ter­sku, sepa­ra­tis­tic­kej repub­li­ke na výcho­de kra­ji­ny. Minis­ter vysvet­lil, že aby moh­la byť odštar­to­va­ná seri­óz­na dis­ku­sia, musí naj­skôr dôjsť k doho­de naprieč domá­cim poli­tic­kým spek­trom.

Po uzna­ní mol­dav­skej neut­ra­li­ty volal už pre­zi­dent Igor Dodon vo svo­jich nedáv­nych pre­ja­voch v OSN a v Par­la­ment­nom zhro­maž­de­ní Rady Euró­py. Zdô­raz­nil, že Mol­dav­sko odmie­ta člen­stvo vo vojen­ských blo­koch.

V otáz­ke Pod­nes­ter­ska by pod­ľa neho malo dôjsť k vzá­jom­ne akcep­to­va­teľ­nej doho­de. Vyrie­še­nie dlho­roč­né­ho kon­flik­tu by bolo „dip­lo­ma­tic­kým úspe­chom našich (mol­dav­ských) par­tne­rov spo­lu­pra­cu­jú­cich v rám­ci for­má­tu 5+2”.

Ten fun­gu­je s pre­stáv­ka­mi od roku 2006. Okrem Mol­dav­ska zahŕňa Pod­nes­ter­sko, Rus­ko, Ukra­ji­nu a Orga­ni­zá­ciu pre bez­peč­nosť a spo­lu­prá­cu v Euró­pe (OBSE). Spo­je­né štá­ty a Európ­ska únia sa na roko­va­niach zúčast­ňu­jú ako pozo­ro­va­te­lia.

Pries­ku­my verej­nej mien­ky naz­na­ču­jú, že väč­ši­na Mol­dav­cov je pro­ti vstu­pu kra­ji­ny do NATO. Hoci neut­ra­li­ta je zakot­ve­ná v mol­dav­skej ústa­ve, Kiši­ňov spo­lu­pra­cu­je s NATO na bila­te­rál­nej báze od roku 1994.