MO SR oslovilo 33 krajín so žiadosťou o ponuky na pásovú techniku a BOV 8x8

V súvis­los­ti s náku­pom páso­vej tech­ni­ky a bojo­vých obr­ne­ných vozi­diel (BOV) 8x8 oslo­vi­lo Minis­ter­stvo obra­ny (MO) SR so žia­dos­ťou o ponu­ky 33 kra­jín. Pred­po­kla­da­ná cena 152 kusov páso­vej tech­ni­ky je 1,739 miliar­dy eur s DPH a za 76 kusov bojo­vých obr­ne­ných vozi­diel pred­sta­vu­je 332 mili­ó­nov eur. Vo štvr­tok o tom infor­mo­val štát­ny tajom­ník MO SR Marian Majer.

„Pro­ces je pomer­ne časo­vo ambi­ci­óz­ny. Dneš­kom sa začí­na pro­ces kon­zul­tá­cií na zákla­de požia­da­viek, kto­ré boli dis­tri­bu­ova­né,“ pri­blí­žil Majer. Ponu­ky na 8x8 oča­ká­va rezort do kon­ca roka, na páso­vú tech­ni­ku do kon­ca janu­ára. Pri kaž­dom pro­jek­te násled­ne vybe­rie tri naj­lep­šie ponu­ky a vozid­lá sa otes­tu­jú. Na vlá­du by mali byť pro­jek­ty pred­lo­že­né do kon­ca mar­ca v prí­pa­de BOV a do kon­ca júna pri páso­vej tech­ni­ke.

Tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie majú pri hod­no­te­ní ponúk váhu 30 per­cent, cena 35 per­cent, logis­tic­ká pod­po­ra desať per­cent a 25 per­cent zapo­je­nie slo­ven­ské­ho obran­né­ho prie­mys­lu. „Záro­veň vlá­da schvá­li­la, že zapo­je­nie slo­ven­ské­ho prie­mys­lu z cel­ko­vej ceny akvi­zí­cie by malo byť mini­mál­ne 40 per­cent,“ upo­zor­nil Majer. Sna­hou je vytvo­riť dlho­do­bú pomoc slo­ven­ské­mu prie­mys­lu. Do výbe­ru budú pre­to zapo­je­né aj minis­ter­stvá hos­po­dár­stva a finan­cií.

Veli­teľ Pozem­ných síl Ozb­ro­je­ných síl SR Ivan Pach vysvet­lil, že pro­jekt by mal obme­niť všet­ku bojo­vú tech­ni­ku, kto­rú pozem­né sily majú. Ide o zasta­ra­né bojo­vé vozid­lá pecho­ty. Pozem­né sily navy­še dosta­nú BOV 8x8. „Bude­me mať päť prá­po­rov, kto­ré budú mať moder­nú bojo­vú tech­ni­ku. Záro­veň zís­ka­me fle­xi­bi­li­tu, keď­že bude­me mať páso­vé aj kole­so­vé vozid­lá,” skon­šta­to­val s tým, že do budúc­na bude tre­ba rie­šiť aj tan­ko­vú tech­ni­ku.

Majer zdô­raz­nil, že také­to vozid­lá sú zákla­dom akej­koľ­vek armá­dy. „My tých vozi­diel potre­bu­je­me ove­ľa viac. Ide­me takým spô­so­bom, aby sme si boli istí, že je to finan­co­va­teľ­né,” vysvet­lil. Zabez­pe­če­nie výzb­ro­je pre ťaž­kú mecha­ni­zo­va­nú bri­gá­du je aj súčas­ťou cie­ľov spô­so­bi­los­tí NATO.