MO SR investovalo do infraštruktúry pre vojakov viac ako 20 miliónov eur

Minis­ter­stvo obra­ny (MO) SR inves­to­va­lo do infra­štruk­tú­ry pre voja­kov a opráv budov viac ako 20 mili­ó­nov eur, kto­ré boli pou­ži­té na rekon­štruk­ciu dlho­do­bo zaned­bá­va­ných objek­tov. TASR o tom v stre­du infor­mo­va­la hovor­ky­ňa rezor­tu obra­ny Mar­ti­na Kovaľ Kakaš­čí­ko­vá.

Gene­rál­ny ria­di­teľ sek­cie majet­ku a infra­štruk­tú­ry MO SR Ján Bučan pri­blí­žil, že si naj­čas­tej­šie inves­tí­cie vyža­do­val kri­tic­ký stav kasár­ní a objek­tov využí­va­ných ozb­ro­je­ný­mi sila­mi. „V rám­ci tak­mer 400 akcií išlo v pre­važ­nej mie­re o opra­vy bež­ných, no nevy­hnut­ných súčas­tí – striech, fasád, výme­nu okien a dve­rí, opra­vy sociál­nych zaria­de­ní, oplo­te­ní, kotol­ní a tiež rekon­štruk­ciu cest­ných komu­ni­ká­cií,” uvie­dol s tým, že cel­ko­vo sa tak­to inves­to­va­lo tak­mer 8,5 mili­ó­na eur.

Rezort obra­ny v tom­to roku pod­po­ril aj via­ce­ré význam­né inves­tič­né akcie zame­ra­né pre­dov­šet­kým na moder­ni­zá­ciu a rekon­štruk­ciu letísk v súvis­los­ti s náku­pom novej letec­kej tech­ni­ky, rekon­štruk­ciu objek­tov pre potre­by ozb­ro­je­ných síl, kto­ré sú v zlom sta­veb­no-tech­nic­kom sta­ve, rekon­štruk­ciu objek­tov pre potre­by ťaž­kej mecha­ni­zo­va­nej bri­gá­dy či zvý­še­nie ener­ge­tic­kej efek­tív­nos­ti budov.

Minis­ter obra­ny SR Jaro­slav Naď (OĽANO) infor­mo­val, že ide o dlho­do­bé pro­jek­ty, kto­rých rea­li­zá­cia môže mať pre­sah aj do ďal­ších rokov. „Naším cie­ľom je zabez­pe­čiť voja­kom moder­nú a hos­po­dár­nu infra­štruk­tú­ru, kto­rá pokry­je ich potre­by tak, aby mali kva­lit­né záze­mie pre služ­bu vlas­ti,” dopl­nil minis­ter.

Rezor­tu sa poda­ri­lo dokon­čiť 13 pro­jek­tov z pred­chá­dza­jú­cich rokov v cel­ko­vej hod­no­te 12,3 mili­ó­na eur. Ďal­ších šesť inves­tič­ných akcií má pri­pra­ve­nú pro­jek­to­vú doku­men­tá­ciu, 14 je v pro­ce­se pro­jek­to­va­nia a sedem inves­tič­ných akcií je v pro­ce­se verej­né­ho obsta­rá­va­nia. Minis­ter­stvo tvr­dí, že vďa­ka obsta­rá­va­niu pro­stred­níc­tvom Prog­ra­mu bez­peč­nost­ných inves­tí­cií NATO (NSIP) sa ušet­ri­lo tak­mer 900.000 eur.

Rezort plá­nu­je na budú­ci rok pokra­čo­vať v eta­pe príp­ra­vy rekon­štruk­cie uby­tov­ne Hviez­da, zná­mej ako „Kuku­ri­ca”, veli­teľ­skej budo­vy v Ban­skej Bys­tri­ci, vojen­skej zota­vov­ne na Zem­plín­skej Šíra­ve či vo výstav­be nové­ho Vojen­ské­ho archí­vu v Trna­ve.

Zdroj: TASR