Misia NATO v Iraku dostala požehnanie od vlády

Irac­ká vlá­da nako­niec súhla­sí s tým, aby jed­not­ky Seve­ro­at­lan­tic­kej alian­cie zosta­li na územ­ní Ira­ku. Uvie­dol to vo štvr­tok gene­rál­ny tajom­ník NATO Jens Stol­ten­berg na záver dvoj­dňo­vých roko­va­ní minis­trov obra­ny člen­ských kra­jín Alian­cie.

Stol­ten­berg to ozná­mil v súvis­los­ti s dia­ním, kto­ré nasta­lo po tom, ako pri úto­ku ame­ric­ké­ho dro­nu pri­šiel pri bag­dad­skom letis­ku o život irán­sky gene­rál Kásem Solej­má­ní a irac­ká vlá­da násled­ne požia­da­la zahra­nič­ných voja­kov, aby opus­ti­li úze­mie kra­ji­ny.

„Vlá­da Ira­ku nám potvr­di­la, že si želá, aby NATO pokra­čo­va­lo vo výcvi­ko­vých a pora­den­ských akti­vi­tách a vo zvy­šo­va­ní boja­schop­nos­ti irac­kých ozb­ro­je­ných síl,” uvie­dol Stol­ten­berg.

Dodal, že Alian­cia zosta­ne v Ira­ku iba tak dlho, ako si bude tamoj­šia vlá­da želať.
Výcvi­ko­vá misia NATO pod vede­ním Kana­dy sa zača­la v roku 2018 a zahŕňa oko­lo 500 voja­kov.

Misia bola začiat­kom janu­ára poza­sta­ve­ná po zabi­tí Solej­má­ní­ho, čo vyvo­la­lo veľ­ké napä­tie v celom regi­ó­ne. NATO má v plá­ne pre­su­núť stov­ky vojen­ských inštruk­to­rov pra­cu­jú­cich pre medzi­ná­rod­nú koalí­ciu boju­jú­cu pro­ti tzv. Islam­ské­mu štá­tu v Ira­ku do svo­jej výcvi­ko­vej misie v tej­to kra­ji­ne.
Misia NATO v Ira­ku, na roz­diel od akti­vít medzi­ná­rod­nej koalí­cie pod vede­ním USA, neza­hŕňa bojo­vé ope­rá­cie.

Stol­ten­berg však nepos­ky­tol žiad­ne detai­ly o tom, koľ­ko voja­kov by sa moh­lo pri­dať k dote­raj­šie­mu per­so­ná­lu výcvi­ko­vej misie, zahŕňa­jú­cej via­ce­ro vojen­ských základ­ní, ani o prí­pad­ných nových čin­nos­tiach, kto­ré by moh­la Alian­cia ponúk­nuť v rám­ci svoj­ho pozme­ne­né­ho man­dá­tu.