Misia NATO nemala byť žiadna, no bude ešte väčšia

Donal­do­vi Trum­po­vi sa poda­ri­lo ešte viac zatiah­nuť NATO do Ira­ku. Minis­tri obra­ny člen­ských kra­jín Seve­ro­at­lan­tic­kej alian­cie sa totiž v stre­du dohod­li na roz­ší­re­ní výcvi­ko­vej misie. Vyho­ve­li tak požia­dav­ke ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta Donal­da Trum­pa, aby boli spo­jen­ci na Blíz­kom výcho­de aktív­nej­ší.

Alian­cia, kto­rá pri výcvi­ku irac­kých síl nasa­dzu­je pri­bliž­ne 500 voja­kov, má v prvej fáze pre­vziať časť výcvi­ko­vej čin­nos­ti od medzi­ná­rod­nej koalí­cie vede­nej Spo­je­ný­mi štát­mi, boju­jú­cej v Ira­ku pro­ti orga­ni­zá­cii Islam­ský štát. Pod­rob­nos­ti však zatiaľ nie sú dorie­še­né, keď­že sa čaká na for­mál­ny súhlas Bag­da­du, infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP.

Nech­ce­li cudzie voj­ská, bude ich viac

Irac­ký par­la­ment však chcel úpl­ný opak, a to úpl­ne stia­hnu­tie zahra­nič­ných voja­kov z úze­mia Ira­ku. Pri­jal aj nezá­väz­nú dekla­rá­ciu v reak­cii na zabi­tie irán­ske­ho gene­rá­la Kas­sé­ma Solej­má­ni­ho na úze­mí Ira­ku. Hlav­ne slo­vo však má vlá­da a nie par­la­ment.

Detai­ly neskôr

„V zása­de sme dnes pri­ja­li toto roz­hod­nu­tie. Bude­me naďa­lej pra­co­vať na detai­loch, počtoch a na tom, o aký druh akti­vít pres­ne pôj­de,” pove­dal gene­rál­ny tajom­ník NATO Jens Stol­ten­berg po zasad­nu­tí 29 minis­trov obra­ny v Bru­se­li. Alian­cia chce pod­ľa neho „poskyt­núť väč­šiu pod­po­ru Ira­ku, pre­to­že je nesmier­ne dôle­ži­té, aby sa IS nikdy nevrá­til”.

Trump vyzý­val NATO na výraz­nej­šie pôso­be­nie v blíz­ko­vý­chod­nom regi­ó­ne v janu­ári, nie­koľ­ko dní po tom, ako tam roz­pú­tal krí­zu útok ame­ric­ké­ho dro­nu na jed­né­ho z naj­vyš­ších vojen­ských veli­te­ľov Irá­nu.

Aj sedem Slo­vá­kov

Vojen­ská koalí­cia pro­ti IS násled­ne pre­ru­ši­la svo­je ope­rá­cie na tri týžd­ne, zatiaľ čo NATO poza­sta­vi­la svo­ju výcvi­ko­vú čin­nosť. Súčas­ťou tré­nin­go­vej misie je aj Slo­ven­sko. V Ira­ku pôso­bí sedem inštruk­to­rov, kto­rí sa spo­lu s nemec­ký­mi jed­not­ka­mi dočas­ne pre­su­nu­li do Kuvaj­tu.

Stol­ten­berg pred­tým uvie­dol, že výcvik bude obno­ve­ný hneď, ako to umož­ní bez­peč­nost­ná situ­ácia.

Cie­ľom výcvi­ko­vej misie NATO v Ira­ku je posil­ňo­vať schop­nos­ti miest­nych bez­peč­nost­ných zlo­žiek v boji pro­ti v súčas­nos­ti vo veľ­kej mie­re pora­ze­ným bojov­ní­kom IS.

Voja­ci NATO sú nasa­de­ní v Ira­ku po boku jed­no­tiek medzi­ná­rod­nej koalí­cie vede­nej Spo­je­ný­mi štát­mi.