Ministerstvo obrany vyhlásilo novú súťaž na nákup policajných SUV

Minis­ter­stvo obra­ny SR vyhlá­si­lo nové verej­né obsta­rá­va­nie na nákup áut typu SUV pre Vojen­skú polí­ciu. Pred­po­kla­da­ná hod­no­ta zákaz­ky je viac ako 1,47 mili­ó­na eur bez dane z pri­da­nej hod­no­ty (DPH). Pre­doš­lú súťaž muse­li zru­šiť. Vyplý­va to z ozná­me­ní vo vest­ní­ku Úra­du pre verej­né obsta­rá­va­nie.

Opro­ti zru­še­nej súťa­ži sa zme­nil počet obsta­rá­va­ných kusov zo 70 na 52. Zákaz­ka je roz­de­le­ná na dve čas­ti. V prvej čas­ti chce rezort kúpiť 42 kusov poli­caj­ných SUV seg­ment C „so súp­ra­vou s vidi­teľ­ným a pev­ne osa­de­ným výstraž­ným optic­ko-akus­tic­kým zaria­de­ním” v hod­no­te asi 1,2 mili­ó­na eur bez DPH. Dru­hú časť tvo­rí nákup desia­tich kusov SUV „so súp­ra­vou zvlášt­ne­ho zvu­ko­vé­ho a sve­tel­né­ho výstraž­né­ho zaria­de­nia” za tak­mer 273.000 eur.

Ponu­ky mož­no pred­kla­dať do 17. novem­bra. Pôvod­ná súťaž bola zru­še­ná, pre­to­že výš­ka pred­lo­že­nej ponu­ky pre­sa­ho­va­la pred­po­kla­da­nú hod­no­tu zákaz­ky.