Ministerstvo obrany tesne pred voľbami bleskovo predalo pozemky za milión eur

Na minis­ter­stve obra­ny pod­pi­su­jú zmlu­vy do posled­né­ho dychu. Naj­nov­šie rezort, cez svoj štát­ny pod­nik Vojen­ské lesy a majet­ky iba dva týžd­ne pred voľ­ba­mi, bles­ko­vo pre­dal vychy­te­né sta­veb­né pozem­ky v Malac­kách o roz­lo­he 11 000 met­rov štvor­co­vých za 1,420 mili­ó­na eur. Bez súťa­že a fir­me, kto­rá nemá ani inter­ne­to­vú strán­ku a síd­li pár kro­kov od minis­ter­stva obra­ny.

Pod­ľa zve­rej­ne­nej zmlu­vy, pozem­ky o roz­lo­he jed­né­ho hek­tá­ra, zís­ka­la spo­loč­nosť Kre­a­tor Ate­lier. Na ešte štát­nych pozem­koch, pria­mo v mes­te, hneď ved­ľa Zámoc­ké­ho par­ku, sa majú sta­vať byto­vé domy. Už je na to aj plat­né územ­né roz­hod­nu­tie, kto­ré vyba­vo­val ešte štát­ny pod­nik pôvod­ne pre seba.

Minis­ter­stvo obra­ny na otáz­ky ohľa­dom podoz­ri­vé­ho pre­da­ja pozem­kov na posled­nú chví­ľu, ale aj iné nezrov­na­los­ti v zmlu­ve, neod­po­ve­da­lo.

Minis­ter Gaj­doš schvá­lil pre­daj pozem­kov 24. janu­ára 2020

Štát­ny pod­nik ako deve­lo­per?
V obcho­de ide o pomer­ne luk­ra­tív­ne pozem­ky pria­mo v intra­vi­lá­ne Mala­ciek. Pre nádej­né rodin­né domy je to veľ­mi pek­ná adre­sa. Z jed­nej stra­ny je Zámoc­ký park, kde sa už sta­vať urči­te nebu­de a z dru­hej je obrov­ská les­ná par­ce­la, ešte stá­le pat­ria­ca Vojen­ským lesom a majet­kom. Les odde­ľu­je mes­to od diaľ­ni­ce D2. Na želez­nič­nú sta­ni­cu, ale aj do cen­tra, je to pešo asi 15 minút, autom maxi­mál­ne tri minú­ty.

Z ozná­me­nia sta­veb­né­ho úra­du v Malac­kách vyplý­va, že štát­ny pod­nik Vojen­ské lesy a majet­ky v augus­te 2019 požia­da­li sta­veb­ný úrad o územ­né roz­hod­nu­tie pre vybu­do­va­nie pro­jek­tu byto­vých domov Sado­vá. Kon­com novem­bra bolo už územ­né roz­hod­nu­tie prá­vo­plat­né. Vojen­ské lesy a majet­ky tak moh­li začať pri­pra­vo­vať pro­jekt pre sta­veb­né povo­le­nie a násled­ne aj stav­bu. No štát­ny pod­nik sa iba dva mesia­ce po vyda­ní územ­né­ho roz­hod­nu­tia roz­ho­dol pozem­ky zra­zu pre­dať.

Minis­ter obra­ny Peter Gaj­doš pre­daj pozem­kov schvá­lil 24. janu­ára 2020, teda mesiac pred voľ­ba­mi a iba dva mesia­ce po vyda­ní územ­né­ho roz­hod­nu­tia pre štát­ne domy. K samot­né­mu pre­da­ju a pod­pi­su zmlu­vy doš­lo na Valen­tí­na 14. feb­ru­ára. Pozem­ky o výme­re zhru­ba jed­né­ho hek­tá­ra sú už v kata­stri zaplom­bo­va­né.

 

Pre­dá­va­ný poze­mok (vľa­vo) je v sused­stve rado­vej zástav­by a Zámoc­ké­ho par­ku

Defen­ce News sa obrá­ti­lo na minis­ter­stvo obra­ny s nie­koľ­ký­mi otáz­ka­mi. Naprí­klad, pre­čo sa štát­ny pod­nik Vojen­ské lesy a majet­ky išli hrať na deve­lo­pe­ra, keď to nie je úlo­ha štát­ne­ho pod­ni­ku. Ďalej, pre­čo žia­da­li o územ­né roz­hod­nu­tie, keď násled­ne poze­mok pre­da­li nezná­mej fir­me.
Ani na jed­nu otáz­ku minis­ter­stvo obra­ny neod­po­ve­da­lo.

Meter za 123 eur aj s DPH, sused pre­dá­va po 200
Rezort obra­ny tiež mlčí, či bola na poze­mok vyhlá­se­ná súťaž a pre­čo a ako si štát­ny pod­nik vybral prá­ve spo­loč­nosť Kre­a­tor Ate­lier, kto­rá nemá ani inter­ne­to­vú strán­ku. Spo­loč­nosť pri­tom síd­li doslo­va iba pár kro­kov od minis­ter­stva obra­ny.
Pozem­ky o roz­lo­he zhru­ba 11 000 met­rov štvor­co­vých pre­dal štát­ny pod­ni­ka za 123 eur za meter štvor­co­vý. K cene sa dopra­co­val zna­lec, kto­rý spo­lu­pra­cu­je s VLM. Pri­tom iba pár met­rov ďalej sa aktu­ál­ne na Zámoc­kej uli­ci pre­dá­va súkrom­ný sta­veb­ný poze­mok po 200 eur za meter.

Je prav­da, že roz­siah­ly poze­mok je aktu­ál­ne zaras­te­ný a evi­den­tne sa oň štát­ne lesy už dlh­šie nesta­ra­li, no vykl­čo­va­nie nále­to­vých dre­vín a mla­dých boro­víc nebu­de až taký prob­lém. Ani finanč­ný ani tech­nic­ký.

Pre­da­li vlast­né síd­lo, aby si ho pre­na­ja­li

Vojen­ské lesy a majet­ky pre­da­li 17. feb­ru­ára vlast­né síd­lo, aby si ho na dva roky pre­na­jí­ma­li s opci­ou na ďal­šie roky.

 

Pozem­ky nie sú jedi­ným zvlášt­nym pre­da­jom nehnu­teľ­nos­tí v odštep­nom závo­de VLM Malac­ky. Ten šies­te­ho feb­ru­ára opa­ko­va­ne vyhlá­sil súťaž na štvor­pod­laž­nú admi­ni­stra­tív­nu budo­vu v cen­tre Mala­ciek, kde odštep­ný závod VLM síd­li. Budo­vu chce­li pre­dať, no záro­veň si ju na dva roky pre­na­jať. Ten istý zna­lec, ako v prí­pa­de pozem­kov, ju oce­nil na 869 000 eur.

Prvý pokus o pre­daj štát­ny pod­nik zru­šil, lebo sa pri­hlá­sil iba jeden uchá­dzač. Dru­hý pokus, zo šies­te­ho feb­ru­ára, už vyšiel. Budo­vu kúpi­li spo­lu dve malac­ké fir­my – Ben­zi­nex Slo­va­kia s.r.o. a STAVA REAL. Vojen­ské lesy a majet­ky však vo vyhod­no­te­ní nezve­rej­ni­li, koľ­ko iných ponúk na odpre­daj budo­vy dosta­li.

Malac­ké fir­my ponúk­li 900 000 eur za samot­nú budo­vy a 192 000 eur za dvoj­roč­ný pre­ná­jom. Štát, resp. štát­ny pod­nik, tak dosta­ne  708 000 eur za admi­ni­stra­tív­nu budo­vu.