Ministerstvo obrany pripravuje rekonštrukciu ubytovne Hviezda, tzv. Kukurice

Bra­ti­sla­va 28. janu­ára (TASR) – Minis­ter­stvo obra­ny pri­pra­vu­je rekon­štruk­ciu vojen­skej uby­tov­ne Hviez­da v Bra­ti­sla­ve, tzv. Kuku­ri­ce. Po obno­ve by mala slú­žiť na admi­ni­stra­tív­ne a uby­to­va­cie úče­ly. Pre TASR to potvr­di­la hovor­ky­ňa Minis­ter­stva obra­ny (MO) SR Mar­ti­na Kovaľ Kakaš­čí­ko­vá.

„Admi­ni­stra­tív­nu časť budú využí­vať jed­not­li­vé orga­ni­zač­né zlož­ky rezor­tu obra­ny a uby­to­va­cie kapa­ci­ty budú slú­žiť pre úče­ly posky­to­va­nia uby­to­va­nia Ozb­ro­je­ným silám SR,” pri­blí­ži­la hovor­ky­ňa zámer.

Výš­ku nákla­dov aj ter­mín rekon­štruk­cie bude mož­né určiť až po vypra­co­va­ní sta­veb­né­ho záme­ru. „Po spra­co­va­ní pro­jek­to­vej doku­men­tá­cie Minis­ter­stvo obra­ny SR požia­da vlá­du SR o vyda­nie súhla­su so zača­tím obsta­rá­va­nia stav­by,” vysvet­li­la Kovaľ Kakaš­čí­ko­vá.

O rekon­štruk­cii uby­tov­ne sa hovo­rí už roky. Pred­sta­vi­te­lia Byto­vej agen­tú­ry rezor­tu minis­ter­stva obra­ny (BARMO) upo­zor­ňo­va­li na zlý tech­nic­ký stav už v roku 2013.