Ministerstvo obrany hľadá náhradu bojových vozidiel pechoty

Minis­ter­stvo obra­ny (MO SR) hľa­dá dodá­va­te­ľa nových bojo­vých obr­ne­ných vozi­diel, kto­ré majú nahra­diť tech­ni­ku mecha­ni­zo­va­ných jed­no­tiek vyzb­ro­je­ných bojo­vý­mi páso­vý­mi vozid­la­mi typu BVP‑1, BVP‑2 a BVP M. Kri­té­ria­mi výbe­ru budú požia­dav­ky Ozb­ro­je­ných síl SR, trans­pa­rent­ný pro­ces obsta­ra­nia a výraz­né zapo­je­nie domá­ce­ho obran­né­ho prie­mys­lu. V pia­tok absol­vo­va­lo vede­nie rezor­tu prvú z plá­no­va­ných pre­zen­tá­cií, išlo o ukáž­ky vozid­la Lynx KF41 spo­loč­nos­ti Rhe­in­me­tall AG. TASR o tom infor­mo­va­la hovor­ky­ňa MO SR Mar­ti­na Kovaľ Kakaš­čí­ko­vá.

„Páso­vá obr­ne­ná tech­ni­ka by v budúc­nos­ti mala byť ťažis­kom ťaž­kej mecha­ni­zo­va­nej bri­gá­dy, kto­rej vybu­do­va­nie pred­sta­vu­je jeden zo základ­ných záväz­kov voči alianč­ným spo­jen­com v oblas­ti skva­lit­ne­nia našich ozb­ro­je­ných síl. K tomu­to, rov­na­ko ako aj k ostat­ným záväz­kom, pri­stu­pu­je­me s plnou zod­po­ved­nos­ťou – naším cie­ľom je vybrať a obsta­rať pre Ozb­ro­je­né sily SR plne vyho­vu­jú­cu, moder­nú a spo­ľah­li­vú tech­ni­ku za aktív­nej účas­ti slo­ven­ských firiem na tom­to pro­ce­se,“ uvie­dol minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO).

Sta­tic­ké a dyna­mic­ké ukáž­ky páso­vé­ho obr­ne­né­ho vozid­la Lynx KF41 spo­loč­nos­ti Rhe­in­me­tall AG si vo Vojen­skom tech­nic­kom a skú­šob­nom ústa­ve na Záho­rí v pia­tok pozre­li minis­ter obra­ny, štát­ny tajom­ník Marian Majer, náčel­ník Gene­rál­ne­ho štá­bu Ozb­ro­je­ných síl SR gene­rál Daniel Zme­ko a zástup­co­via domá­ce­ho obran­né­ho prie­mys­lu.

Cie­ľom pre­zen­tá­cie bolo pred­sta­viť tech­nic­ké vlast­nos­ti, funkč­né para­met­re a prak­tic­ké ukáž­ky v jaz­de a streľ­be v teré­ne páso­vé­ho obr­ne­né­ho vozid­la Lynx. „Súčas­ťou ukáž­ky boli aj roz­ho­vo­ry s pred­sta­vi­teľ­mi spo­loč­nos­ti Rhe­in­me­tall AG o mož­ných spô­so­boch zapo­je­nia slo­ven­ských firiem do spo­lu­prá­ce pri výro­be a dodáv­kach nové­ho typu páso­vých obr­ne­ných vozi­diel pre Ozb­ro­je­né sily Slo­ven­skej repub­li­ky, ako aj obhliad­ka súčas­ných výrob­ných kapa­cít štát­nej akci­ovej spo­loč­nos­ti DMD Hol­ding,” pri­blí­ži­la hovor­ky­ňa.

Minis­ter obra­ny záro­veň oce­nil záu­jem pod­pred­se­du vlá­dy a minis­tra finan­cií Edu­ar­da Hege­ra, minis­tra vnút­ra Roma­na Mikul­ca a pred­se­du Výbo­ru Národ­nej rady SR pre obra­nu a bez­peč­nosť Jura­ja Krú­pu (všet­ci OĽANO) o pro­ces hľa­da­nia tech­ni­ky. Všet­ci sa spo­lu s ním zúčast­ni­li na piat­ko­vej pre­zen­tá­cii. (TASR)