Ministerstvo obrany hľadá dve tisíc vojakov

Minis­ter­stvo obra­ny chce v roku 2024 začať plniť prí­sľub voči NATO, pod­ľa kto­ré­ho majú výdav­ky na obra­nu dosiah­nuť úro­veň dve per­cen­tá hru­bé­ho domá­ce­ho pro­duk­tu (HDP). Ráta tiež s postup­ným zvy­šo­va­ním počtu pro­fe­si­onál­nych voja­kov. Vyplý­va to z návrhu Smer­ni­ce pre obran­né plá­no­va­nie SR na roky 2021 – 2026, kto­rý v stre­du schvá­li­la vlá­da.

„SR pre­sa­dzu­je svo­je bez­peč­nost­né záuj­my v zhor­še­nom a dyna­mic­ky menia­com sa bez­peč­nost­nom pro­stre­dí, kto­ré sa vyzna­ču­je naj­mä nesta­bi­li­tou, neur­či­tos­ťou a níz­kou pred­ví­da­teľ­nos­ťou jeho vývo­ja,” kon­šta­tu­je sa v mate­riá­li. Za kľú­čo­vý prvok, kto­rý vplý­va na roz­voj obran­ných kapa­cít a spô­so­bi­los­tí SR, ozna­ču­je smer­ni­ca cie­le spô­so­bi­los­tí NATO pre SR.

Rezort hľa­dá ďal­ších 2000 voja­kov

Minis­ter­stvo má do ďal­ších rokov ambí­ciu zvý­šiť počet pro­fe­si­onál­nych voja­kov. V roku 2021 na 14.562, v roku 2026 chce zamest­ná­vať 16.716 voja­kov. Mier­ne by mali vzrásť aj počty zamest­nan­cov pri výko­ne prá­ce vo verej­nom záuj­me – zatiaľ čo v roku 2021 udá­va rezort čís­lo 6433, o päť rokov neskôr by ich chcel mať 6492.

Dve miliar­dy eur na obra­nu

Obran­né výdav­ky sa majú zvy­šo­vať. Cie­ľom je dosiah­nuť úro­veň dve per­cen­tá HDP do roku 2024, čo pred­sta­vu­je zhru­ba dve miliar­dy eur. Na moder­ni­zá­ciu výzb­ro­je, tech­ni­ky a komu­ni­kač­ných a infor­mač­ných sys­té­mov OS SR sa má pod­ľa kri­té­rií NATO vyčle­ňo­vať z obran­ných výdav­kov mini­mál­ne 20 per­cent, teda 400 mili­ó­nov eur roč­ne.

V aktu­ál­ne navrho­va­nom roz­poč­te na rok 2020 má minis­ter­stvo obra­ny naplá­no­va­né výdav­ky vo výš­ke 1,6 miliar­dy, čo zod­po­ve­dá zhru­ba 1,6 per­cen­ta HDP a na roz­voj obra­ny je zatiaľ vyčle­ne­ných 560 mili­ó­nov eur, teda až 35 per­cent roz­poč­tu MO SR. Slo­ven­sko by tak malo spl­niť sľub z roku 2014, kedy na sami­te NATO vo Wale­se pre­zi­dent Andrej Kis­ka sľú­bil, že do roku 2020 Slo­ven­sko na obra­nu vyčle­ní mini­mál­ne 1,6 per­cen­ta HDP kra­ji­ny.

Zdroj:TASR