Ministerstvo obrany: Čo zákazka, to problém. ÚVO zastavil ďalší tender

Úrad pre verej­né obsta­rá­va­nie (ÚVO) pre­ve­ru­je tak­mer desať­mi­li­ó­no­vú zákaz­ku Minis­ter­stva obra­ny (MO) SR na posky­to­va­nie tech­nic­kých slu­žieb na Integ­ro­va­nom bez­peč­nost­nom sys­té­me a jeho pod­sys­té­moch (IBS). Vyplý­va to z ozná­me­nia vo vest­ní­ku ÚVO.

Hovor­ky­ňa rezor­tu obra­ny Dan­ka Capá­ko­vá pre TASR uvied­la, že ide o bež­nú kon­tro­lu a MO SR poskyt­ne plnú súčin­nosť. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že pres­ne to isté minis­ter­stvo obra­ny pove­da­lo aj pri kon­tro­le súťa­že na obr­ne­né vozid­lá 4x4 a táto „bež­ná kon­tro­la” skon­či­la úpl­ným zasta­ve­ním súťa­že.

ÚVO odo­slal minis­ter­stvu obra­ny ozná­me­nie o zača­tí kona­nia na pre­skú­ma­nie zákaz­ky na kon­ci feb­ru­ára. Záro­veň vydal pred­bež­né opat­re­nie, kto­rým súťaž poza­sta­vil. ÚVO totiž zaká­zal minis­ter­stvu robiť aké­koľ­vek kro­ky pri pokra­čo­va­ní súťa­že. Jedi­né, čo aktu­ál­ne môže minis­ter­stvo uro­biť, je súťaž zru­šiť. Inak musí čakať na roz­hod­nu­tie ÚVO.

Bež­né kon­tro­ly sa menia na stop­ku

Pod­ľa minis­ter­stva ide o bež­nú kon­tro­lu v zmys­le záko­na o verej­nom obsta­rá­va­ní. „Minis­ter­stvo obra­ny SR poskyt­ne pri kon­tro­le pred­met­nej zákaz­ky Úra­du pre verej­né obsta­rá­va­nie plnú súčin­nosť,” dekla­ro­va­la hovor­ky­ňa rezor­tu Dan­ka Capá­ko­vá. Pres­ne to isté pove­da­la aj 4. júla 2019, keď ÚVO zača­lo kon­tro­lo­vať ten­der na nákup vozi­diel 4x4. Ten nako­niec v decem­bri úpl­ne zru­ši­li. Minis­ter­stvo sa voči tomu síce odvo­la­lo, ale v Rade ÚVO, kto­rá o tom môže roz­hod­núť nie je dosta­tok ľudí na odblo­ko­va­nie súťa­že.

V tom­to naj­nov­šom prí­pa­de sú pred­me­tom zákaz­ky tech­nic­ké služ­by na Integ­ro­va­nom bez­peč­nom sys­té­me a jeho pod­sys­té­moch. Služ­by by mali zahŕňať odbor­né pre­hliad­ky, skúš­ky, kon­tro­ly a reví­zie, ale aj pozá­ruč­ný ser­vis. Pred­po­kla­da­ná hod­no­ta rám­co­vej doho­dy je vyše 9,65 mili­ó­na eur bez dane z pri­da­nej hod­no­ty (DPH), pla­tiť by mala šty­ri roky.
Na podoz­ri­vú zákaz­ku  upo­zor­nil por­tál etrend.sk.