Ministerstvo hospodárstva ani na druhý pokus nespustilo dotácie na elektromobily

Onli­ne regis­trá­cia žia­dos­tí o dotá­ciu na elek­tro­mo­bi­ly minis­ter­stvu hos­po­dár­stva nevyš­la ani na dru­hý pokus. V stre­du 11. decem­bra ju vypli pre prí­liš­né von­kaj­šie zaťa­že­nie s tým, že po odstrá­ne­ní tech­nic­kých nedos­tat­kov sa mala onli­ne regis­trá­cia spus­tiť vo štvr­tok na polud­nie.

Nesta­lo sa. Namies­to toho na strán­ke chcemeletromobil.sk svie­ti odkaz, že regis­trá­cia sa z tech­nic­kých prí­čin opäť posú­va – na pon­de­lok 16. decem­bra.

Minis­ter­stvo tvr­dí, že zly­hal dodá­va­teľ. „Pre tech­nic­ké zly­ha­nie dodá­va­te­ľa IT sys­té­mu pri­hla­so­va­nia sa regis­trá­cia žia­da­te­ľov o dotá­ciu na elek­tro­mo­bi­ly zopa­ku­je odzno­va. Pochy­be­nie riad­ne vysú­ťa­že­nej spo­loč­nos­ti spô­so­bi­lo, že veľ­ká väč­ši­na záu­jem­cov nema­la mož­nosť riad­nej regis­trá­cie. Túto okol­nosť nemoh­li nija­ko pred­ví­dať ale­bo ovplyv­niť ani minis­ter­stvo ako vyhla­so­va­teľ výzvy, ani agen­tú­ra SIEA ako jej vyko­ná­va­teľ. Za vznik­nu­tú situ­áciu sa však ospra­vedl­ňu­jú,” kon­šta­to­va­lo minis­ter­stvo vo svo­jom sta­no­vis­ku.

Tech­nic­ké detai­ly „zly­ha­nia” IT dodá­va­te­ľa minis­ter­stvo nespres­ni­lo. Kým dnes rezort uvá­dza, že hla­so­va­nie fun­go­va­lo iba v nie­kto­rých inter­ne­to­vých pre­hlia­da­čoch, vče­ra vo svo­jom sta­no­vis­ku kon­šta­to­va­li, že išlo o „neo­práv­ne­né zása­hy z exter­né­ho pro­stre­dia,” teda mož­ný hac­ker­ský útok.

Jed­nou z prí­čin úto­ku moh­la byť sna­ha o ovlád­nu­tie prí­stu­pu k for­mu­lá­rom, podob­ne ako sa to poda­ri­lo v Čes­kej repub­li­ke dvom rus­kým hac­ke­rom. Tí sa nabú­ra­li do sys­té­mu regis­trá­cie víz a násled­ne prí­stup pre­dá­va­li záu­jem­com o víza.

Na nákup nové­ho auta s čis­to elek­tric­kým poho­nom je mož­né zís­kať prís­pe­vok 8‑tisíc eur, v prí­pa­de plug-in hyb­ri­du to je 5‑tisíc eur. Na pod­po­ru náku­pu elek­tro­mo­bi­lov je zo štát­ne­ho roz­poč­tu vyčle­ne­ných aktu­ál­ne šesť mili­ó­nov eur, dotá­cie sa budú pri­de­ľo­vať až do vyčer­pa­nia tej­to sumy.

Minis­ter­stvo plá­no­va­lo zve­rej­niť jed­no­du­chý for­mu­lár, kde by žia­da­te­lia vypl­ni­li základ­né úda­je. Navy­še chce­li „z bez­peč­nost­ných a tech­nic­kých dôvo­dov” onli­ne regis­trá­ciu sprí­stup­niť iba v pra­cov­ných dňoch od 12:00 do 20:00 hod.

Nový ter­mín na pri­hlá­se­nie sa o dotá­ciu je pon­de­lok 16.12. o 12.00 hod.