Minister vnútra vyjadril policajtom po utorkových protestoch uznanie a obdiv

Bra­ti­sla­va 17. novem­bra (TASR) – Minis­ter vnút­ra Roman Miku­lec (OĽANO) vyjad­ril poli­caj­tom po utor­ko­vých pro­tes­toch vďa­ku, ale aj uzna­nie a obdiv. Oce­nil, že sa neda­li vypro­vo­ko­vať oso­ba­mi, kto­ré „chce­li dneš­ný svia­tok zne­užiť na vyvo­la­nie kon­flik­tov” a „zabud­li na jed­no – ponúk­nuť rie­še­nie”. Uvie­dol to na sociál­nej sie­ti.

„Strá­vil som nie­koľ­ko hodín na ope­rač­nom cen­tre Kraj­ské­ho ria­di­teľ­stva Poli­caj­né­ho zbo­ru v Bra­ti­sla­ve. Videl som pro­fe­si­ona­li­tu, zod­po­ved­nosť a chlad­né hla­vy. Pria­mo tam a samoz­rej­me, v teré­ne,” skon­šta­to­val Miku­lec.

Hoci mno­hí pod­ľa neho nech­ce­li, aby mala spo­mien­ka na 17. novem­ber 1989 takú­to pachuť, na kon­ci dňa má aj tak dob­rý pocit, pre­to­že cíti hrdosť na bez­peč­nost­né zlož­ky.

Tisíc­ky ľudí vyšli v uto­rok do ulíc pro­tes­to­vať pro­ti vlá­de Igo­ra Mato­vi­ča (OĽANO) a opat­re­niam pri­ja­tým pre pan­dé­miu nové­ho koro­na­ví­ru­su, a to napriek plat­né­mu núdzo­vé­mu sta­vu a záka­zu zhro­maž­ďo­va­nia sa.

Pro­tes­ty sa v Bra­ti­sla­ve kona­li na via­ce­rých mies­tach, naprí­klad na Hodžo­vom námes­tí, pred Úra­dom vlá­dy či budo­vou parlamentu.Protestovalo sa aj v ďal­ších mes­tách.