Minister obrany USA: Americké jednotky sa zo Sýrie presunú do západného Iraku

Was­hing­ton 20. októb­ra (TASR) – Pod­ľa súčas­ných plá­nov sa všet­ky ame­ric­ké jed­not­ky odchá­dza­jú­ce zo Sýrie pre­miest­nia do západ­né­ho Ira­ku a budú pokra­čo­vať v ope­rá­ciách pro­ti Islam­ské­mu štá­tu v sna­he zabrá­niť opä­tov­né­mu oži­ve­niu tej­to extré­mis­tic­kej sku­pi­ny, pove­dal v nede­ľu minis­ter obra­ny USA Mark Esper.

Šéf ame­ric­kej obra­ny hovo­ril na palu­be vojen­ské­ho lie­tad­la pred novi­nár­mi, kto­rí ho spre­vá­dza­li na ces­te na Blíz­ky východ. Ako ďalej pozna­me­nal, nevy­lu­ču­je mož­nosť, že ame­ric­ké jed­not­ky budú z Ira­ku pod­ni­kať sme­rom do Sýrie pro­ti­te­ro­ris­tic­ké ope­rá­cie – pod­rob­nos­ti však budú vypra­co­va­né až časom.

 

Esper odces­to­val z Was­hing­to­nu v sobo­tu miest­ne­ho času. Jeho vyjad­re­nia počas letu sú vôbec prvou zmien­kou o tom, kam kon­krét­ne sa ame­ric­ké jed­not­ky, keď opus­tia Sýriu, pre­su­nú, a ako by mohol v blíz­kej budúc­nos­ti boj pro­ti Islam­ské­mu štá­tu vyze­rať.

Pred­tým – v pia­tok – Esper pove­dal, že Spo­je­né štá­ty v sťa­ho­va­ní svo­jich voja­kov zo seve­ro­vý­chod­nej Sýrie pokra­ču­jú a ame­ric­ké pozem­né sily nebu­dú pomá­hať zacho­vá­vať bez­peč­nú zónu na hra­ni­ciach s Turec­kom. Toto náraz­ní­ko­vé pás­mo je súčas­ťou doho­dy o prí­me­rí, kto­rú Was­hing­ton nedáv­no dosia­hol s Anka­rou.