Minister obrany odcestoval na Cyprus, navštívi vojakov v misii UNFICYP

Minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO) vo štvr­tok odces­to­val na Cyp­rus. Nav­ští­vi tam slo­ven­ských voja­kov pôso­bia­cich v misii UNFICYP. Čaká ho tiež roko­va­nie s cyper­ským rezort­ným par­tne­rom Cha­ra­lam­bo­som Pet­ri­de­som.

Na veli­teľ­stve UN Pro­tec­ted Area (UNPA) v Nikó­zii prij­me minis­tra veli­teľ­ka misie UNFICYP Ingrid Gjer­de. Absol­vu­je tiež pre­zen­tá­ciu prá­ce ženis­tov a Vojen­skej polí­cie spo­lu s ukáž­kou ženij­nej tech­ni­ky.

Na veli­teľ­stve Sek­to­ru 4 vo Fama­gus­te sa bude konať odo­vzda­nie medai­lí OSN a pamät­ných min­cí pri prí­le­ži­tos­ti 20. výro­čia pôso­be­nia slo­ven­ských voja­kov v misii UNFICYP. Okrem minis­tra sa voja­kom pri­ho­vo­rí aj veli­teľ slo­ven­ské­ho kon­tin­gen­tu a veli­teľ­ka misie. Šéf rezor­tu nav­ští­vi aj základ­ňu PB 104.

Minis­ter by sa mal z pra­cov­nej ces­ty vrá­tiť v sobo­tu (31. 7.).

TASR