Minister obrany nevylúčil prípadnú mobilizáciu zdravotníkov

Minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO) nevy­lú­čil prí­pad­nú mobi­li­zá­ciu zdra­vot­ní­kov v súvis­los­ti s celo­ploš­ným tes­to­va­ním na ocho­re­nie COVID-19. Tvr­dí, že robia všet­ko pre to, aby tomu zabrá­ni­li. Na štvr­t­ko­vej tla­čo­vej kon­fe­ren­cii infor­mo­val, že k poli­tic­ké­mu roz­hod­nu­tiu ešte nedoš­lo, čaka­jú aj na čís­la od súkrom­ných nemoc­níc, koľ­ko per­so­ná­lu budú vedieť poskyt­núť.

„Robí­me všet­ko pre to, aby sme k mobi­li­zá­cii nepris­tú­pi­li. Oce­ňu­jem, že sa nám hlá­sia tí, kto­rí neča­ka­jú na papier o mobi­li­zá­cii. Zatiaľ sme neuro­bi­li žiad­ne roz­hod­nu­tie, ale máme pri­pra­ve­né doku­men­ty na to, aby sme vybra­ný per­so­nál v nie­kto­rých regi­ó­noch mobi­li­zo­va­li, ak to bude nevy­hnut­né,” skon­šta­to­val.

Vyzval pre­to zdra­vot­ní­kov, kto­rí môžu robiť samot­né ste­ry, ako aj ich vyhod­no­co­va­nie, aby sa pri­hlá­si­li na strán­ke somzodpovedny.sk. Od stre­dy (28. 10.) popo­lud­nia do štvr­t­ka rána sa regis­tro­va­lo pod­ľa jeho slov 1100 ľudí, naj­mä zdra­vot­ní­kov. Zdô­raz­nil však, že naďa­lej potre­bu­jú kva­li­fi­ko­va­nej­ší per­so­nál na odo­be­ra­nie vzo­riek. „Aj na jeden, aj dru­hý deň by sa nám hodi­lo 2000 až 3000 takých zdra­vot­ní­kov, kto­rí môžu robiť ste­ry,“ pove­dal s tým, že by bolo dob­ré nie­kto­ré tímy aj pre­s­trie­dať.

Dodal, že ešte nie je defi­ni­tív­ne roz­hod­nu­té ani o tom, či bude dru­hé kolo tes­to­va­nia. Nate­raz je pod­ľa neho zabez­pe­če­ná logis­tic­ká a mate­riál­na pri­pra­ve­nosť celo­ploš­né­ho tes­to­va­nia ten­to víkend a postup­ne pre­vá­ža­jú do regi­ó­nov potreb­ný mate­riál, tes­ty a cer­ti­fi­ká­ty. Poďa­ko­val sa samosprá­vam za ich prá­cu a verí, že spo­loč­ne to zvlád­nu.
K ich odbre­me­ne­niu by moh­lo pod­ľa Naďa pris­pieť vytvo­re­nie odber­ných miest vo veľ­kých fir­mách a nemoc­ni­ciach. Dodal, že zatiaľ evi­du­je doho­du s 15 veľ­ký­mi fir­ma­mi o tom, že budú tes­to­vať nie­len svo­jich zamest­nan­cov. Zvlášť sa budú tes­to­vať aj stra­te­gic­ké pod­ni­ky nevy­hnut­né na chod štá­tu. Pri­blí­žil, že zabez­pe­ču­jú tes­ty aj pre štát­ne a súkrom­né nemoc­ni­ce, kto­ré otes­tu­jú svo­jich zamest­nan­cov a pacien­tov.

Opä­tov­ne dekla­ro­val bez­peč­nosť odber­ných miest. Nie je pod­ľa neho dôvod obá­vať sa náka­zy. Zatiaľ neevi­du­je, že by sa nie­kto naka­zil pri pilot­nom tes­to­va­ní na Ora­ve a v Bar­de­jo­ve. Odmie­ta tiež, že by sa na ploš­né tes­to­va­nie zby­toč­ne míňal mate­riál a sila zdra­vot­ní­kov. Tvr­dí, že akcia môže pomôcť pre­dísť aj zhor­še­niu situ­ácie v nemoc­ni­ciach.

V reak­cii na to, že pred­se­da Sme­ru-SD Robert Fico chce v súvis­los­ti s ploš­ným tes­to­va­ním ini­ci­ovať mimo­riad­nu schô­dzu na vyslo­ve­nie nedô­ve­ry vlá­de Igo­ra Mato­vi­ča (OĽANO), Naď uvie­dol, že je skla­ma­ný z postu­pu opo­zí­cie. „Umie­ra­jú ľudia, kto­rí voli­li ako OĽANO, tak Smer-SD,” podot­kol. Pod­ľa vlast­ných slov veril, že všet­ci líd­ri poli­tic­kých strán sa pred akci­ou spo­loč­ne posta­via a vyzvú ľudí, aby sa priš­li dať pre­tes­to­vať. „Som skla­ma­ný, že sa to nesta­lo,” dodal s tým, že na niko­ho neúto­čil, ale pro­sil opo­zí­ciu, aby sa pri­da­li.

Minis­ter­stvo obra­ny (MO) SR už pri­blí­ži­lo, že zdra­vot­níc­ku časť odber­né­ho tímu bude tvo­riť vždy jed­na oso­ba z kate­gó­rie „A“, kto­rá rea­li­zu­je výter. Môže to byť lekár, ses­tra, prak­tic­ká ses­tra a zdra­vot­níc­ky záchra­nár. Výte­ry v tíme s takou­to oso­bou môžu robiť aj pôrod­ná asis­tent­ka, zdra­vot­níc­ky labo­rant, štu­dent medi­cí­ny (5. a 6. roč­ník), štu­dent ošet­ro­va­teľ­stva (2. a 3. roč­ník – ses­tra) a štu­dent urgent­nej zdra­vot­nej sta­rost­li­vos­ti (2. a 3. roč­ník – zdra­vot­níc­ky záchra­nár).

Prvé kolo celo­ploš­né­ho tes­to­va­nia oby­va­te­ľov sa usku­toč­ní počas nad­chá­dza­jú­ce­ho víken­du (31. 10. a 1. 11.).